บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

เป้าหมายการส่งเสริม depa transformation fund

  • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ
  • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ หรือ
  • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายการส่งเสริม depa mini transformation Voucher

  • สนับสนุนให้ SMEs ไทยให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในกระบวนการภายในของธุรกิจ

คุณสมบัติ SMEs กลุ่มเป้าหมาย

1. เป็นนิติบุคคลไทย SMEs ไทยในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2553

2. ร้านค้าและบริการที่มีการจดทะเบียนการค้าและบริการกับกระทรวงพาณิชย์

3. มีความพร้อม และความตั้งใจในการปรับธุรกิจสุ่ยุคดิจิทัล


หน่วยร่วมดำเนินการ