บริการ
TH
EN
TH
CN
สมัครขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางด้านกฎหมาย
Please Select
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

- ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย ดาวน์โหลด


Link ขึ้นทะเบียน:  https://member.depa.or.th/login


การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย

เอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท)
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
  • เอกสารแสดงหลักฐานงบการเงินของกิจการทางด้านกฎหมาย ย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีหรือตามระยะเวลาที่สำนักงานกฎหมายได้จัดตั้งในกรณีที่มีการจดจัดตั้งขึ้นไม่ถึง ๓ ปี
  • จัดทำเอกสารประกอบจัดทำเอกสารนำเสนอความสามารถทางด้านกฎหมายแสดงดังแนบท้ายการจัดทำหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย
Load More