บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
Please Select

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) เป็นสถาบันมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นครบวงจรภายใต้กำกับการดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startups) ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างโอกาสทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก ภารกิจที่สำคัญของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ประกอบด้วย

 • การพัฒนามาตรการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และฐานองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • การพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางด้านการตลาด และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • ส่งเสริมการขยายธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยในเวทีนานาชาติ
 • ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ และตลาดภาครัฐ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation)
 • สนับสนุนการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
 • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของภูมิภาค
Load More

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและต่อยอดการลงุทน (Deal flow) และเกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Load More
 1. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ/หน่วยเร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นชั้นนำของประเทศ เช่น AIS The Startup, Dtac Accelerator, True Incube, Hubba, Techsauce, Rise Accelerator เป็นต้น
 2. การพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นระยะ Idea Stage ซึ่งดำเนินการสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคคลธรรมดาในการจัดทำแผนงานเบื้องต้นระดับแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยได้ดำเนินการสนับสนุนไปทั้งสิ้นรวม 400 ไอเดีย ผ่านการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (Early Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมบุคคลธรรมดา หรือกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 3 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 29 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโต (Growth Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Scalable) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 14 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มทำธุรกิจ หรือกลุ่มที่ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่ประสบปัญหาในการเติบโต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนบุคคลธรรมดาหรือกิจการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ Repeatable หรือ ทำซ้ำได้ และ Scalable หรือ สามารถขยายหรือเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ผ่านโครงการ JumpStart โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นรุ่นพี่กว่า 30 ราย ที่พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ของโครงการ และมี Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2019 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย โดยทางโครงการได้คัดเลือกผู้สมัครทั้งสิ้่น 150 ราย ในการเข้าร่วมโครงการ

 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มีการพัฒนากลไกลการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Regulatory Sandbox) สนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทดสอบผลิตภัณฑ์ แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในเบื้องต้นมุ่งเป้าไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ด้วยมาตรการผ่อนคลายทางกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สามารถทดสอบความสามารถในการมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมนั้น ๆ จากสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงทำให้เกิดการสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีพลวัต นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ “Smart VISA” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น หน่วยงานรัฐที่สำคัญในการรับรองคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

 7. การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในประเทศไทย โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทิลเริ่มต้นไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่ depa ร่วมกับ TusStar หน่วยบ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือบริษัท TusHolding ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างและพัฒนา “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทย-จีน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ Startup ไทยและจีนให้เติบโต สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้ และเป็นการดึงดูดให้ Startup จากในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMVT ใช้ไทยเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

 8. การสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในทุกระยะการเติบโต โดยเฉพาะการเติบโตไปยังต่างประเทศ การสร้าง Global Mindset ให้กับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นตลอดจนการส่งเสริมการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สถาบันฯ จึงได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เช่น Station F ประเทศฝรั่งเศส Business Finland ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

Load More
Load More
Load More

รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Elevator Pitch

 1. คุณรัฐภูมิ ตู้จินดา Advisory Board, QueQ
 2. คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ Chief eXperience Officer, FINNOMENA
 3. คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์ Chief Business Development Officer (CBDO), J Ventures
 4. คุณศุภกร เจียรรุ่งสิน Business Development Executive, StockRadars
 5. คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และผู้ร่วมก่อตั้ง GetLinks
 6. คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO & Co-Founder – Eventpop
 7. คุณคุณากร วรงค์ชยกุล TMS Manager, GIZTIX
 8. คุณภาณุชาติ บุณยเกียรติ CTO/Co Founder, Claimdi
 9. คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ CEO, Haupcar
 10. คุณจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Tourkrub


รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Investor Pitch

 1. คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ (Beacon VC)
 2. คุณณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล (500 TukTuks)
 3. คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ (500 TukTuks)
 4. คุณมณีรัตน์ ตัณฑ์จยะ (InVent)
 5. คุณศิรภพ ปภัทธนนันท์ (InVent)
 6. คุณกัมปนาท วิมลโนท (Krungsri Finnovate)
 7. คุณพงศณิภา มารีอานนท์ลามาช กมลนาวิน (Krungsri Finnovate)
 8. คุณณิชาพัฒน์ สายเสริมศักดิ์ (Krungsri Finnovate)
 9. คุณพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (Primestreet Capital)
 10. คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน (Bangkok Venture Club)
 11. คุณวรวีณ เหลืองเลิศกุล
 12. คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต
 13. คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์
 14. คุณณัฏฐริยา วิทยธนเศรษฐ์


รายชื่อคณะทำงาน

 1. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 2. คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช.
Load More