รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
Please Select

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) เป็นสถาบันมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นครบวงจรภายใต้กำกับการดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startups) ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างโอกาสทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก ภารกิจที่สำคัญของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ประกอบด้วย

 • การพัฒนามาตรการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และฐานองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • การพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางด้านการตลาด และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • ส่งเสริมการขยายธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยในเวทีนานาชาติ
 • ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ และตลาดภาครัฐ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation)
 • สนับสนุนการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
 • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของภูมิภาค
Load More

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและต่อยอดการลงุทน (Deal flow) และเกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Load More
 1. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ/หน่วยเร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นชั้นนำของประเทศ เช่น AIS The Startup, Dtac Accelerator, True Incube, Hubba, Techsauce, Rise Accelerator เป็นต้น
 2. การพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นระยะ Idea Stage ซึ่งดำเนินการสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคคลธรรมดาในการจัดทำแผนงานเบื้องต้นระดับแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยได้ดำเนินการสนับสนุนไปทั้งสิ้นรวม 400 ไอเดีย ผ่านการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (Early Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมบุคคลธรรมดา หรือกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 3 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 29 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโต (Growth Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Scalable) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 14 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มทำธุรกิจ หรือกลุ่มที่ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่ประสบปัญหาในการเติบโต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนบุคคลธรรมดาหรือกิจการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ Repeatable หรือ ทำซ้ำได้ และ Scalable หรือ สามารถขยายหรือเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ผ่านโครงการ JumpStart โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นรุ่นพี่กว่า 30 ราย ที่พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ของโครงการ และมี Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2019 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย โดยทางโครงการได้คัดเลือกผู้สมัครทั้งสิ้่น 150 ราย ในการเข้าร่วมโครงการ

 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มีการพัฒนากลไกลการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Regulatory Sandbox) สนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทดสอบผลิตภัณฑ์ แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในเบื้องต้นมุ่งเป้าไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ด้วยมาตรการผ่อนคลายทางกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สามารถทดสอบความสามารถในการมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมนั้น ๆ จากสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงทำให้เกิดการสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีพลวัต นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ “Smart VISA” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น หน่วยงานรัฐที่สำคัญในการรับรองคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

 7. การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในประเทศไทย โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทิลเริ่มต้นไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่ depa ร่วมกับ TusStar หน่วยบ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือบริษัท TusHolding ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างและพัฒนา “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทย-จีน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ Startup ไทยและจีนให้เติบโต สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้ และเป็นการดึงดูดให้ Startup จากในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMVT ใช้ไทยเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

 8. การสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในทุกระยะการเติบโต โดยเฉพาะการเติบโตไปยังต่างประเทศ การสร้าง Global Mindset ให้กับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นตลอดจนการส่งเสริมการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สถาบันฯ จึงได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เช่น Station F ประเทศฝรั่งเศส Business Finland ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

Load More
Load More
Load More