บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1

(Chief of Digital Agro Business : CDA#1)
ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2

(Chief of Digital Agro Business : CDA#2)

โครงการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice GMP)


โครงการอาชีวะยกระดับทักษะด้าน AI

มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนการร่วมวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

Farmer Space

นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
Farm Feed

แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปัน

FinzPok

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โครงการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะโครงการ Drone Universityโครงการ AI อาชีวะ

การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนักการ จับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร


มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท


มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท
SMEs เกษตรประยุกต์ใช้ดิจิทัล


คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตรในพื้นที่ EEC
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจการเกษตรdepa - mini Transformation Voucherโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจการเกษตรโครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร