บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1

(Chief of Digital Agro Business : CDA)

มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนการร่วมวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

Farmer Space

นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน


Farm Feed

แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปันFinzPok

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัล


มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการ Agriculture Business Cloud Data Platform (ABCD)

การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนักการ จับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท


มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท


คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตรในพื้นที่ EEC