รู้จัก depa
Q&A
บริการ
TH
EN
TH
CN
คณะผู้บริหาร
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล)
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล)
ดร.กษิติธร ภูภราดัย
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)
นายพรชัย หอมชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(กลุ่มงานกิจการสาขา)
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
นางสาวกษมา กองสมัคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านนโยบายและความมั่นคง)
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล)
นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสำนักงาน
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการ
(สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ)
นายเอนก เหล่าศิริวงศ์
ผู้อำนวยการ
(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
กรุณาเลือกผู้บริหารด้านบนเพื่อดูคนในทีม