บริการ
TH
EN
TH
CN
คณะผู้บริหาร
ดร.กษิติธร ภูภราดัย
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8002
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8003
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8005
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต
รองผู้อำนวยการ
(กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8004
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส
(ด้านโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8103
นางสาวกษมา กองสมัคร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านนโยบายและความมั่นคง)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8104
ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8105
นายพรชัย หอมชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(กลุ่มงานกิจการสาขา)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8102
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการ
(สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8251
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 20262333
นายเอนก เหล่าศิริวงศ์
ผู้อำนวยการ
(ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8171
นางสาวมณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง
ผู้อำนวยการ
(ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8711
นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์
ผู้อำนวยการ
(ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8723
นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
ผู้อำนวยการ
(ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 8731
นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์
ผู้อำนวยการ
(กลุ่มกิจการของสำนักงาน)
: [email protected]
: (+66) 0-2026-2333 ต่อ 3303
กรุณาเลือกผู้บริหารด้านบนเพื่อดูคนในทีม