บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและ สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ก.ค. 2021
4
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจําเดือนมิถุนายน 2564
21 ก.ค. 2021
1
ข่าวประกาศ
ปิดการให้บริการสถานที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
19 ก.ค. 2021
4
ข่าวประกาศ
นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการพื้นที่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ประจําปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5)
15 ก.ค. 2021
8
ข่าวประกาศ
มาตรการการป้องกันและควบคุมการให้บริการช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
13 ก.ค. 2021
4
ข่าวประกาศ
เปิดรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) เพื่อ เตรียมความพร้อมให้บุคลากรในกลุ่ม Mid-career ไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุมีทักษะสำหรับต่อยอดธุรกิจรายย่อยสู่สังคมผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12 ก.ค. 2021
14
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
09 ก.ค. 2021
25
ข่าวประกาศ
depa ร่วมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ อัดสภาพคล่องให้ SME หนุนโอกาสเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู Soft Loan กับธนาคารไทยพาณิชย์
08 ก.ค. 2021
8
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้น ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 7 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 ก.ค. 2021
16
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
01 ก.ค. 2021
21
ข่าวประกาศ
depa นำชุมชนหนองคาย สู้ภัยโควิด ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
29 มิ.ย. 2021
5
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) หัวข้อ โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมอนาคต (IoT อาชีวะ) ครั้งที่ 2
17 มิ.ย. 2021
25