บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
“Startups as a Key Driver for Competitiveness” เปิดโอกาสให้ สตาร์ทอัพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ depa และ TMA ร่วมกันเฟ้นหา digital startup ที่มี solution เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศ
30 ก.ย. 2021
37
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
28 ก.ย. 2021
29
ข่าวประกาศ
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการพื้นที่ ของอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Knowledge Exchange Centre) ในพื้นที่ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ (Thailand Digital Valley) พ.ศ. 2564
01 ก.ย. 2021
10
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น
24 ส.ค. 2021
47
ข่าวประกาศ
ดีป้า ร่วมกับ ซอฟต์แวร์พาร์ค และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย จัดกิจกรรม ในหัวข้อ "ทุเรียนไทยในยุคดิจิทัล"
17 ส.ค. 2021
6
ข่าวประกาศ
นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7)
13 ส.ค. 2021
9
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
10 ส.ค. 2021
17
ข่าวประกาศ
นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 6)
05 ส.ค. 2021
11
ข่าวประกาศ
ปิดการให้บริการสถานที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
03 ส.ค. 2021
8
ข่าวประกาศ
การขยายระยะเวลาพิจารณาและประกาศผลการรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและ สนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 5 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 ก.ค. 2021
26
ข่าวประกาศ
รายชื่อวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (depa Digital Startup Fund) ประจําเดือนมิถุนายน 2564
21 ก.ค. 2021
9
ข่าวประกาศ
ปิดการให้บริการสถานที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
19 ก.ค. 2021
6