บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีผลงานเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2019
16 ต.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ
11 ต.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน depa MOOC และได้รับ Certificate
10 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
10 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund
31 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้ร่วมออกบูทงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ ประเทศลาว
27 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
26 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายงานการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
19 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรรุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)
15 ส.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การใช้แบบร่างสัญญาการใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
14 ส.ค. 2019