บริการ
TH
EN
TH
CN
การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล

ระดับที่ 1 : ระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Community Manager)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

หลักสูตรอื่นๆที่ขอการรับรองจาก depa 

ระดับที่ 2 : ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional)

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

IC3 -Digital Literacy Certification

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Certiport,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

The International Computer Driving License – (ICDL) Certification

ประกาศนียบัตรระดับสากล

มูลนิธิ ICDL

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

CompTIA IT Fundamentals

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

4.

การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะด้านโค้ดดิ้ง

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
30 เมษายน พ.ศ.2562

5.

หลักสูตรอื่นๆที่ขอการรับรองจาก depa
ระดับที่ 3 : ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist)

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

CompTIA+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

CompTIA Security+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

CompTIA Cloud Essentials

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

4.

CompTIA Network+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

5.

CompTIA Project+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

6.

CompTIA Certified Technical Trainer (CompTIA CTT+)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

7.

CompTIA Linux+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

8.

CompTIA Server+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

9.

CompTIA Cloud+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

10.

CompTIA Storage+

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

11.

CompTIA Cybersecurity Analyst

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

12.

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

13.

Microsoft Certified Professional (MCP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท CompTIA,Inc. U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

14.

Microsoft Technology Associate (MTA - Data Science)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

15.

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

16.

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

17.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

18.

The International Computer Driving License (ICDL) ด้าน IT Security

ประกาศนียบัตรระดับสากล

มูลนิธิ ICDL

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

19.

Cisco Internet of Things (IoT)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

20.

Cisco Cyber Security

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

21.

Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

22.

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

23.

Cisco Certified Network Associate - Security (CCNA Security)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

24.

Cisco Certified Network Associate – Data Center (CCNA Data Center)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

25.

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

26.

Cisco Certified Network Professional – Security (CCNP Security)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

27.

Cisco Certified Network Professional - Data Center (CCNP Data Center)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

28.

Cisco Certified Design Associate (CCDA)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

29.

Cisco Certified Design Professional (CCDP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Cisco,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

30.

Local Cisco Certified 

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

31.

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

32.

Oracle Database 12C

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

33.

Oracle Certified Professional, MySQL Database Administration/Developer

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

34.

Oracle Big Data Fundamentals

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

35.

Oracle Business Intelligence (BI) 12c: Create Analyses and Dashboards

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Oracle,Inc U.S.A

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

36.

Certificate Project Management Professional (PMP)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Project Management Institute, Inc.

1 สิงหาคม พ.ศ.2561

37.

Information Technology Professional Examination (ITPE)

ประกาศนียบัตรระดับสากล

หน่วยงาน Information-technology Promotion Agency, Japan
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

38.

หลักสูตรอื่นๆที่ขอการรับรองจาก depa
ระดับ 4 : ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill)

ลำดับ

หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล

หน่วยงานพัฒนาหลักสูตร

วันที่อนุมัติหลักสูตร

1.

การพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Digital Transformation Consultant : DTC

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

2.

Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

3.

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

4.

หลักสูตรการอบรมผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
1 สิงหาคม พ.ศ.2561

5.

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 เมษายน พ.ศ.2562

6.

Microsoft Professional Program (MPP)  

ประกาศนียบัตรระดับสากล

บริษัท Microsoft,Inc U.S.A
30 เมษายน พ.ศ.2562

7.

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Essential)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30 เมษายน พ.ศ.2562

8.

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
30 เมษายน พ.ศ.2562

9.

หลักสูตรพัฒนาผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผู้สอน ของมารตรฐาน ISO/IEC 29110 และ ISO/IEC 15504(33000)

ประกาศนียบัตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
30 เมษายน พ.ศ.2562

10.

หลักสูตรอื่นๆที่ขอการรับรองจาก depa