บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดทำหรือยื่นจดทรัพยืสินทางปัญยาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  โดยคาดหวังว่าการนำร่องมาตรการคูปองดิจิทัลดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นการจดสิทธิบัตรด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น  

โดยสามารถจัดกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนี้

Software
  • บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด ผลงาน: ระบบบริหารงานบุคคล myHR
  • บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด  ผลงาน: ZeeMe (Employee Engagement Tool)


Hardware 
Smart Device
  • บริษัท ฟาร์มดี เอเชีย จำกัด   ผลงาน: โรงเรือนเกษตรดิจิทัล
  • บริษัทเอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด  ผลงาน: “Forklift Reader”
  • บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด    ผลงาน: Sphere Assembly
  • บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด  ผลงาน: พัฒนาผลิตภัณฑ์ AI in a box และการสอบเทียบมาตรฐาน
  • บริษัท เทคโลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด   ผลงาน: ติดตามและจัดเก็บสินค้ากลางแจ้งแบบแม่นยำและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี IoT
  • บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด   ผลงาน: Integration video of devices and systems ปงม. 61
  • บริษัท เซ็นโทรวิชัน จำกัด  ผลงาน: เซ็นแอร์มาร์ค หมุดควบคุมภาคพื้นอัจฉริยะขนาดพกพา


Digital Service
  • บริษัท มาย แบรนด์ คอร์เปอร์เรชั่น  ผลงาน : My Band แพลตฟอร์มจองวงดนตรีถูกลิขสิทธิ์