บริการ
TH
EN
TH
CN
คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายภุชพงค์ โนดไธสง
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล