บริการ
TH
EN
TH
CN
เครื่องมือการส่งเสริม

โครงการ
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
วัตถุประสงค์โครงการ
ปีที่ดำเนินการโครงการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
AI อาชีวะ

1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการยกระดับสถาบันอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. สร้างกลไกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและผู้จ้างงานกับสถาบันอาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลที่สามารถยกระดับทักษะของนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทำให้นักเรียนอาชีวะมีทักษะและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ส่งเสริมการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับการยกระดับสามารถพัฒนาต่อยอดจากการเป็นหน่วยงานภายในสถาบันไปสู่การเป็นธุรกิจสร้างแรงงานด้านดิจิทัล
2564


Drone University

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดสถาบันโดรน ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดทักษะและอาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อก่อให้เกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล
3. สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีโดรน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และการปฏิบัติจริง
2564


โครงการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะ
บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด
1. เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบ Smart Agriculture Platform ตลอดจนพัฒนาให้เกิดการให้บริการบน Platform กับภาคการเกษตร รวมถึงการให้บริการเชื่อมต่อข้อมูลหรือดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่อให้นักพัฒนาระบบสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจในการให้บริการรูปแบบใหม่ รวมทั้งรองรับการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลบนสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้วยความรวดเร็ว และจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากอุปกรณ์ตรวจวัด (Sensor) จำนวน 500 จุด เพื่อนำมาสร้างรูปแบบเชิงสัมพันธ์ที่สามารประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆของภาคการเกษตรได้
3. เพื่อให้เกิดการให้บริการในลักษณะของ Data as a service และส่งเสริมการใช้ข้อมูลดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ภาคเกษตรโดยผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่ หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการทดสอบและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2563


โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การวิเคราะห์ การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดลอง และพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง/เครือข่าย และอื่น ๆ      
4) การก่อสร้างเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย รวมถึงระบบ คอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งดาวน์โหลด