บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นโครงการมุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ และรายได้ของชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง และพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านมาตรการช่วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ในรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนในลักษณะเงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 200,000 บาท/ชุมชน ตามพื้นที่ Smart City ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมถึงพื้นที่ตามที่สำนักงานกำหนด ดังนี้