บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน ผ่านมาตรการช่วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท(depa Digital Transformation Fund for Community) ในรูปแบบการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุนในลักษณะเงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 500,000 บาท/ชุมชน จำนวน 40 ทุน ดังนี้

1 พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง   20 ชุมชน
2.พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี ภูเก็ต สงขลา พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 20 ชุมชน