บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

Chief of Digital Agro Business

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เล็งเห็นถึงความสำคัญบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคการเกษตรและธุรกิจการเกษตร ที่จะช่วยยกระดับฐานะและเพิ่มผลการผลิตให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยแม้จะเป็นฐานการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญของโลก แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ซึ่งอาจจะสวนทางกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย

    นวัตกรรมเกษตรจะเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร และจะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกมิติ เช่น IoT (Internet of Things) การใช้ระบบเครื่องรับรู้ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone), Cloud, AR & VR และ Blockchain การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ Digital Technologies ต่างๆ รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

     เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองค์กร และกำลังคนในมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และสามารถนำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและองค์กร  depa จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศชาติ ได้มีองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ที่ทันสมัย นอกจากผู้ได้รับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นโอกาสในการสร่างเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

เนื่องจากภาคเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย มีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย อย่างก็ตามประเทศไทยแม้จะเป็นฐานการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญของโลก

หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจดิจิทัลเกษตร” รุ่นที่ 1 ได้ทำการเปิดหลักสูตรเมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 และหลักสูตรได้มีการสิ้นสุดลงเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562โดยมีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้นมากกว่า 130 ชั่วโมง


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Digital Economy Acedemy : โทร  0-2026-2333
คุณพรรณทิมา : โทร  082-449-4598
คุณนัฏพร : โทร  088-462-9945
e-mail : DEA@depa.or.th