บริการ
TH
EN
TH
CN
การประเมินองค์กรคุณธรรม
Please Select
การประเมินองค์กรคุณธรรม
(๙ กิจกรรม)
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ
การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๑) องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม  ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๕๐.๐๐-๗๙.๙๙% ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร น้อยกว่า ๕๐.๐๐%ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๒) องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  มีผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย ๓ เรื่อง  มีผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่๕๐.๐๐-๗๙.๙๙% ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ที่ร่วมกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย น้อยกว่า ๕๐.๐๐%ประกาศสำนักงานในการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
๓) องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด
- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร
- มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร
- มีการมอบหมายบุคลากร รับผิดชอบการดำเนินงาน
 ไม่มีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด  การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จตั้งแต่ ๖๐.๐๐% ขึ้นไปและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จตั้งแต่ ๔๐.๐๐-๕๙.๙๙% และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จน้อยกว่า ๔๐.๐๐%รายงานผลตามแผน
๕) องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด
- มีการประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน
- มีการทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรที่มีคุณภาพ

มีการประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน
 ไม่มีการติดตามประเมินผลรายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 65

๖) องค์กรมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้- มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
- มีการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย จนเป็นแบบอย่าง
  มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ไม่มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีรายงานผลการดำเนินโครงการบุคคลและหน่วยงานคุณธรรมพันธ์ดี

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม
๗) องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง - มีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ขึ้นไป และเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กำหนด
- คนในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย คุณธรรมที่กำหนด
  มีผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙% ขึ้นไป และเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กำหนด การดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จน้อยกว่า ๗๐.๐๐%รายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 65

๘) องค์กรมีการจัดกิจกรรม ใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้  มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง ๓ มิติ  มีการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ มิติ มีการจัดกิจกรรม น้อยกว่า ๒ มิติดำเนินการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้
องค์กรมีความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่สามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อไป

องค์กรมีความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่สามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อไป

องค์กรไม่ได้ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ
การเผยแพร่องค์ความรู้จาการดำเนินองค์กรคุณธรรม

Load More