บริการ
TH
EN
TH
CN
World Expo 2020 Dubai
Please Select


ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเข้าร่วมงาน ( ลิงค์ไฟล์เอกสาร: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai )

งาน The World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition (BIE) โดย World Expo 2020 Dubai จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “CONNECTING MIND, CREATING THE FUTURE” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยการจัดงานในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โอกาส (Opportunity) การขับเคลื่อน (Mobility) และ ความยั่งยืน (Sustainability)
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ในโซน Mobility ภายใต้แนวคิด “Mobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคต” เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 รวมถึงแนวคิดทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเดินทาง การสำรวจ ระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hubs) และประตูสู่ธุรกิจการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยกว่า 4,800 ตร.ม.

Load More

อาคารแสดงประเทศไทย


การออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งนี้ นำเอาเอกลักษณ์ของไทยมาร้อยเรียงเป็นองค์ประกอบเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมตั้งแต่แรกเห็น ดอกรัก ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของพวงมาลัย เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอาคารที่ตกแต่งถักทอคล้ายกับม่านดอกไม้ เปรียบเสมือนการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทย ศาลาหน้าจั่ว ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยและความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยในลักษณะคล้ายการไหว้ที่งดงาม รวมทั้งสีทอง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุวรรณภูมิอันอุดมสมบูรณ์ 

พวงมาลัย ที่คนไทยมอบให้ผู้มาเยือนเพื่อเป็นตัวแทนของมิตรภาพและการต้อนรับอย่างจริงใจได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ (LOGO) ของอาคารแสดงประเทศไทย โดยดอกไม้ในรูปแบบพวงมาลัยนั้นได้ถูกปรับให้เป็นลายเส้น สื่อถึงการเชื่อมต่อของดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัดที่เชื่อมความคิดจากหลากหลายแห่งเข้าด้วยกัน โดยอุบะ 4 ช่อแสดงถึง Thailand 4.0 ที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุคดิจิทัล

แรงบันดาลใจและที่มาของการออกแบบอาคารแสดงประเทศไทย

อาคารแสดงประเทศไทย

พื้นที่การจัดกิจกรรมในอาคารแสดงประเทศไทย


อาคารแสดงประเทศไทยจัดสรรการใช้พื้นที่ตามกิจกรรม ประกอบด้วย
 • ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
 • พื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และ Showcase Thailand 4.0
 • เวทีการแสดง


Load More


อาคารแสดงประเทศไทยจัดสรรการใช้พื้นที่ตามกิจกรรม ประกอบด้วย

 • ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ
 • พื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และ Showcase Thailand 4.0
 • เวทีการแสดง


1.ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็น 4 ห้อง

 • ห้องที่ 1: Thai Mobility นิทรรศการจะถูกจัดแสดงในรูปแบบ Walkthrough Exhibition ที่จะให้ผู้เข้าชมได้รับชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สอดแทรกเรื่องการขับเคลื่อนของประเทศในสมัยก่อน ในระหว่างรอเข้าชมห้องนิทรรศการต่อไป
 • ห้องที่ 2: Mobility of Life นำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยผ่านสายน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เชื่อมคน องค์กรและประเทศเข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่อดีตกาล และน้ำพระราชหฤทัยแห่งราชวงศ์จักรี ที่ช่วยพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ อันนำไปสู่การต่อยอดเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่สากล    
 • ห้องที่ 3: Mobility of the Future นำเสนอภาพอนาคตของประเทศไทยในปี 2020 เมื่อ Mobility for Development เป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของชาวไทย และ “เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ด้วยการเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาค
 • ห้องที่ 4: Heart of Mobility แสดงบทสรุปของการขับเคลื่อนประเทศ ที่มี Thai Hospitality เชื่อมโยงและเชื่อมต่อคนไทยกับคนทั่วโลกตามแนวคิด Connecting Minds, connecting people


2. พื้นที่เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย

 • ร้านอาหาร: เสิร์ฟอาหารไทยรสชาติจัดจ้านแต่กลมกล่อมแบบไทยแท้ พร้อมเสน่ห์ในการบริการที่ทุกคนประทับใจ
 • ร้านขายของที่ระลึก: จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกระดับ premium ที่คัดสรรคุณภาพแล้วจากทั่วประเทศ
 • พื้นที่จัดแสดง Showcase: จัดแสดงผลงาน Showcase ภายใต้แนวคิดการพัฒนาและการแสดงศักยภาพของประเทศไทย Thailand 4.0 รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย


3. เวทีการแสดง และพื้นที่สาธิต เป็นพื้นที่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีไทย

Load More

Load More