บริการ
TH
EN
TH
CN
World Expo 2020 Dubai
Please Select


ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน World Expo 2020 Dubai โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานฯ และให้กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเข้าร่วมงาน ( ลิงค์ไฟล์เอกสาร: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai )

งาน World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition: BIE) World Expo 2020 Dubai จัดขึ้น ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “Connecting Minds, Creating the Future เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 3 โซน ได้แก่ Opportunity, Mobility และ Sustainability

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐดิจิทัลและหน่วยงานพันธมิตร จัดสร้างอาคารแสดงประเทศไทยในโซน Mobility ภายใต้แนวคิด “Mobility for the Future การขับเคลื่อนสู่อนาคต” เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแนวคิดทางการประยุกต์ดิจิทัลเพื่อใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเดินทาง การสำรวจ ระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล ตามแนวทาง Digital Thailand เพื่อนำเสนอโอกาสในการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Hubs) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

อาคารแสดงประเทศไทยเปิดต้อนรับผู้ชมจากทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และติดอันดับความนิยมจากกระแสการบอกต่อกันผ่าน Social media ที่ชื่นชมอาคารแสดงประเทศไทยทั้งในด้านการจัดนิทรรศการ การแสดงประจำวัน อาหารและสินค้าไทย รวมทั้งกิจกรรมตลอด 182 วันของการจัดแสดง โดยมีทีมงานอาคารแสดงประเทศไทยและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางแผน เตรียมงานและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม การเตรียมงานและความสำเร็จ อาคารแสดงประเทศไทย
ประเทศไทยเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ในโซน Mobility ภายใต้แนวคิด “Mobility for the future การขับเคลื่อนสู่อนาคต” เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สอดคล้องไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็น Thailand 4.0 รวมถึงแนวคิดทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การเดินทาง การสำรวจ ระบบโลจิสติกส์ การเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hubs) และประตูสู่ธุรกิจการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต โดยได้รับจัดสรรพื้นที่สำหรับอาคารแสดงประเทศไทยกว่า 4,800 ตร.ม.

Load More