บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตร Young Digital CEO

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรจะต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ

หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่1" (Young Digital CEO) สำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงผู้บริหารระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการและนวัตกรรมดิจิทัลให้มีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Digital Economy Acedemy : โทร  0-2026-2333
คุณพรรณทิมา : โทร  082-449-4598
คุณนัฏพร : โทร  088-462-9945
e-mail : DEA@depa.or.th