บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจส่งเสริมชุมชนของประเทศ ผนึกกำลังพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในพื้นที่ชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในระดับชุมชนชนบท ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า 179 โครงการ ประกอบด้วย


1. จำแนกตามพื้นที่การดำเนินการปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ภาคกลาง

-

8

3

ภาคเหนือ

4

10

37

ภาคอีสาน

4

10

57

ภาคใต้

4

4

15

ภาคตะวันออก

8

8

7

รวมโครงการทั้งสิ้น

20

40

1192. จำแนกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

การเกษตรอัจฉริยะ

ส่งเสริมและสนับสนุนประเภท C 1
(การทำแผน)

13

65

การผลิตและการแปรรูปอัจฉริยะ

7

9

โดรนเพื่อการเกษตร

4

16

ซอฟแวร์และแอปพลิเคชัน

12

22

ดิจิทัลคอนเทนต์ 

2

5

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2

2

รวมโครงการทั้งสิ้น

20

40

119