บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa)  เดินหน้าภารกิจส่งเสริมยกระดับชุมชนของประเทศ   ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนชนบท  ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน   ประกอบด้วย

 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง (จังหวัดระยอง)
 • โครงการจัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง (จังหวัดสงขลา)
 • โครงการดี-ซีบีที / D-CBT (จังหวัดนครพนม)
 • โครงการโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ (จังหวัดสุพรรณบุรี)
 • โครงการพัฒนาระบบ IoT ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 • โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง (จังหวัดสระแก้ว)
 • โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (จังหวัดตรัง)
 • โครงการสมาร์ทฟาร์ม บ้านนากลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง (จังหวัดพังงา) 
 • โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ บ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ (จังหวัดอุบลราชธานี)
 • โครงการพัฒนาระบบ IoT สําหรับการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน  (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 • โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในรูปแบบโรงเรือนเมล่อนอัจฉริยะ  (จังหวัดเชียงใหม่)

 • โครงการพัฒนาระบบ IoT  ในกระบวนการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

 • โครงการพัฒนาโรงอบ 4.0 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยตอรัง  (จังหวัดพิจิตร)

 • โครงการพัฒนาโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านมาล้อม ผลิตก้อนเชื้อเห็ด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช  (จังหวัดพิจิตร)

 • โครงการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์  (จังหวัดพิจิตร)

 • โครงการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด  กรณีศึกษาวิสาหกิจผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าเยี่ยมเทคโนโลยี โรงเพาะเห็ด IoT  (จังหวัดพิจิตร)

 • โครงการประยุกต์ใช้โมบายแอพพลิเคชั่น รูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับสำหรับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรชุมชน  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย กรีนมาร์เก็ต  (จังหวัดพิษณุโลก)

 • ระบบฐานข้อมูลคลังสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรออนไลน์  (จังหวัดน่าน)

 • การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเตือนภัยช้างป่า   (จังหวัดจันทบุรี) 

 • โครงการโดรนเพื่อการเกษตร  (จังหวัดบุรีรัมย์)

 • โครงการพัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร  (จังหวัดนครราชสีมา)

 • การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเสี่ยงในการเลี้ยงปลากะพง   (จังหวัดสมุทรสงคราม)

 • โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติของเกษตรกร เขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.)  (จังหวัดนครราชสีมา)

 • โครงการเกษตรอัจฉริยะหนุนเสริมกลุ่มครอบครัวผู้พิการ  (จังหวัดระยอง)

 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ  (จังหวัดกาญจนบุรี)

 • โครงการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว  (จังหวัดปราจีนบุรี)

 • โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจร้านค้าชุมชน   (จังหวัดกาญจนบุรี)

 • การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  (จังหวัดชลบุรี)

 • โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเฝ้าระวังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (จังหวัดสงขลา)

 • ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลเกษตรปลอดสารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียด้วยอินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง  (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

 • โครงการมัคคุเทศก์ดิจิทัลที่ชุมชนท่าฉลอม  (จังหวัดสมุทรสาคร)

 • โครงการระบบแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ และ Self Declaration ตามข้อตกลง Thai –EUเพื่อการส่งออก (จังหวัดลำปาง)

 • โครงการพัฒนากระบวนการปลูกผักปลอดสารผ่านระบบเกษตรอัจฉริยะ (จังหวัดขอนแก่น)

 • โครงการปลูกผักในโรงเรือนด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (จังหวัดอำนาจเจริญ)

 • โครงการพัฒนาโปรแกรมการยืม – คืนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ  (จังหวัดชัยภูมิ)

 • โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อจัดการระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำหรับงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ (จังหวัดหนองบัวลำภู)

 • โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน  (จังหวัดนครราชสีมา)

 • โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับกาแฟ 9 ดอย  (จังหวัดเชียงใหม่)