บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจส่งเสริมชุมชนของประเทศ ผนึกกำลังพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในพื้นที่ชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในระดับชุมชนชนบท ตลอดจนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า 179 โครงการ ประกอบด้วย


ผลการดำเนินงาน

1. จำแนกตามพื้นที่การดำเนินการ


2. จำแนกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


รายงานความสำเร็จ

 รายงานความสำเร็จมาตรการชุมชน Click 

รางวัลเกียรติยศ