บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa)  เดินหน้าภารกิจส่งเสริมยกระดับชุมชนของประเทศ   ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนชนบท  ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับชุมชนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถและรายได้ของชุมชน   ประกอบด้วย

 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง (จังหวัดระยอง)
 • โครงการจัดการสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลบ้านหนองเสาธง (จังหวัดสงขลา)
  โครงการดี-ซีบีที / D-CBT (จังหวัดนครพนม)
 • โครงการโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ (จังหวัดสุพรรณบุรี)
 • โครงการพัฒนาระบบ IoT ในการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรพัฒนาเกษตรกร (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
 • โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรยุคดิจิทัลในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบ่อลูกรัง (จังหวัดสระแก้ว)
 • โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (จังหวัดตรัง)
 • โครงการสมาร์ทฟาร์ม บ้านนากลาง อำเภอตะกั่วทุ่ง (จังหวัดพังงา) 
 • โครงการอุบลราชธานีเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ บ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ (จังหวัดอุบลราชธานี)
 • โครงการพัฒนาระบบ IoT สําหรับการตรวจวัดและควบคุมการเพาะปลูกในโรงเรือน  (จังหวัดฉะเชิงเทรา)