บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ


Level/Type

Citizen

Student

Workforce

Beginner

 

Digital Community Manager ร่วมกับ Google,Inc. ทั่วประเทศ 401 คน (EEC 401 คน)

Coding Thailand ร่วมกับ Coding.org พัฒนานักเรียน ทั่วประเทศ 210,000 คน

Coding Thailand ร่วมกับ Coding.org พัฒนาครู ทั่วประเทศ 3,400 คนThaiskill.net พัฒนาบุคลากรทั่วไป
ทั่วประเทศ 1,000,000 คน

Intermedia

 

Digital skill ทั่วประเทศ 10,000 คน

 

CompTIA IT Fundamentals 
ทั่วประเทศ 1,003 คน

 
 

IC3 -Digital Literacy Certification 
ทั่วประเทศ 976 คน

 

Advance

 

CompTIA A+
ทั่วประเทศ 836 คน (EEC 235 คน)

CompTIA A+
ทั่วประเทศ 50 คน

 

CompTIA Cloud Essentials 
ทั่วประเทศ 1,492 คน (EEC 375 คน)

 
 

CompTIA Security+ ทั่วประเทศ 290 คน

CompTIA Security+ ทั่วประเทศ 10 คน

 
 

CompTIA Cloud+ ทั่วประเทศ 100 คน

 

CompTIA Network+  ทั่วประเทศ 94 คน

CompTIA Network+ ทั่วประเทศ 60 คน

 

CompTIA Project+ ทั่วประเทศ 41 คน

CompTIA Project+ ทั่วประเทศ 15 คน

 

CompTIA Certified Technical Trainer (CompTIA CTT+)  ทั่วประเทศ 40 คน

CompTIA Certified Technical Trainer (CompTIA CTT+) ทั่วประเทศ 15 คน

 

Microsoft Certified Solutions Associate - Programming (MCSA) ทั่วประเทศ 10 คน

 
 


Microsoft Certified Solutions Associate – Machine Leering (MCSA-ML) 
ทั่วประเทศ 200 คน (EEC 200 คน)

Microsoft Certified Solutions Associate – Machine Leering (MCSA-ML) 
ทั่วประเทศ 10 คน(EEC 10 คน)

 

Microsoft Certified Professional (MCP)
 ทั่วประเทศ 104 คน (EEC 104 คน)

 
 


Microsoft Technology Associate
(MTA - Data Science) ทั่วประเทศ 81 คน

 
 

The International Computer Driving License - ICDL Certification ด้าน IT Security ทั่วประเทศ 101 คน

The International Computer Driving License - ICDL Certification ด้าน IT Security ทั่วประเทศ 79 คน

 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) และ Cisco Certified Network Associate - Security (CCNA Security)
ทั่วประเทศ 165 คน

Cisco Certified Network Associate (CCNA) และ Cisco Certified Network Associate - Security (CCNA Security)
ทั่วประเทศ 25 คน

 

Cisco Internet of Things (IoT), Cisco Cyber Security ทั่วประเทศ 252 คน (EEC 252 คน)


Cisco Internet of Things (IoT), Cisco Cyber Security ทั่วประเทศ 130 คน (EEC130 คน)

 
 

Data Science Essential ทั่วประเทศ 47 คน

 

Scholarship – AIICT ทั่วประเทศ 14 คน

 
 

Thailand Digital Young Talent Development Project ทั่วประเทศ 200 คน

 
 
 หลักสูตร Data Analytics และ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีโอเพนซอร์ส ทั่วประเทศ 350 คน

 
 


หลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (Digital Transformation Consultant : DTC) ทั่วประเทศ 50 คน

 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรเร่งด่วนที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consultant) ทั่วประเทศ 50 คน

 
 

หลักสูตร Digital CEO ทั่วประเทศ 147 คน

 
 

หลักสูตรผู้บริหารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน (Smart City) ทั่วประเทศ 50 คน

 
 

หลักสูตร Young Digital CEO
ทั่วประเทศ 65 คน

 
 

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร  (Chief of Digital Agro Business)
 ทั่วประเทศ 50 คน