บริการ
TH
EN
TH
CN
สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 3)


ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์

5.7 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์

5.7.1 Embedded Software
- ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี
- ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นชอบ
- โครงการที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำเนินการได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
- รายได้จากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

A1

(ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)

5.7.2 Enterprise Software & Digital Content
- ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี
- ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นชอบ
- โครงการที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำเนินการได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
- รายได้จากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

A3

(ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)

5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Software)
- พฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data Analytics รวมถึง Predictive Analytics
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและไซเบอร์
- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม และ/หรือเชื่อมโยง อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง Business Process Management
- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Software)
- ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี
- ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเห็นชอบ
- โครงการที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำเนินการได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
- รายได้จากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

A1

(ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี แบบไม่จำกัดวงเงิน)

5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้

B2

(ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)

5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
- Software Platform
- Managed Services
- Architect Design
- Digital Services e.g. Fintech, Digitech, AgriTech, MedTech
- ต้องมีการจ้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Specialist) และต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
- ต้องมีกระบวนการให้บริการด้านดิจิทัลตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
- โครงการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองมาตร ISO 20000 หรือมาตรฐานอื่นตามความเห็นชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมภายใน 2 ปี นับแต่วันครบเปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
- รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายหรือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรงถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนขอรับการส่งเสริม

A3

(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี)

7.1.6.1 กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ (Submarine Cable)
ต้องได้รับใบอนุญาตการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม

A1

(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)

7.9.2.2 Digital Park
1. ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร
2. ต้องมีแผนการพัฒนานิคมหรือเขตดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น
-   ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูงทั่วทั้งพื้นที่เขตดิจิทัล
-   ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงจากพื้นที่เขตดิจิทัลไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศและระหว่างประเทศ
-   ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง เป็นต้น
2.2) ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม ที่พร้อมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา พื้นที่ทดลองผลิต พื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) และพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เป็นต้น2.3) ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เช่น ห้องประชุมสัมมนา เป็นต้น

A1

(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)

7.9.2.3 Data Center
- ต้องจัดให้มีบริการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server co-location) บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ Disaster Recovery Services (DRS) เป็นต้น
- ต้องมีพื้นที่สำหรับให้บริการ Data Center ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
- ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูงไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วงจร ทั้งนี้ ต้องเป็นวงจรในประเทศที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวมของทุกวงจรไม่น้อยกว่า 60 Gbps
- ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะที่มีการซ่อมบำรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆในระบบ (Concurrently Maintainable)
- ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating ที่รองรับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสำรองกรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดหนึ่งชำรุดหรือหยุดทำงาน
- ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสำรองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling แล UPS Cooling โดยต้องทำงานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดทำงานและไม่กระทบต่อการให้บริการ
- ต้องมีเส้นทางสำรองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน (Independent Distribution Paths)
- ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดชำรุด หรือหยุดทำงาน
- ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสำรอง
- ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
- ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center

 A1

(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)
7.9.2.4 ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม
(Innovation Incubation Center)

- ต้องมีระบบสื่อสารหลักแบบใยแก้วความเร็วสูง (FTTX)
- ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองจ่ายแบบต่อเนื่อง
- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ (Mentor)
- ต้องมีแผนการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) หรือการสร้างชุมชนเทคโนโลยี
- ต้องมีพื้นที่ให้บริการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
- ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคหรือที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

A1

(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำกัดวงเงิน)

8.1.4 กิจการพัฒนา Digital Technology
1. จะต้องมีขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการผลิตหรือให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด เช่น Technology Research Consortium เป็นต้น
3. หากตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนเพิ่มอีก 2 ปี
4. สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-Based Incentives) ได้ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมกันแล้วไม่เกิน 13 ปี
5. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี (ไม่จำกัดวงเงิน)