การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher

ขั้นตอนดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน RA-01-depa IP Voucher1-2561_final.pdf หรือ RA-01-depa IP Voucher1-2561_final.xlsx
 3. กรณียังไม่เคยเป็นสมาชิก ให้สมัครสมาชิก depa member ที่ http://member.depa.or.th/ (วิธีสมัคร depa member)
 4. ดาวน์โหลด template powerpoint

 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01-depa IP Voucher1-2561_final.pdf หรือ RA-01-depa IP Voucher1-2561_final.xlsx ให้ครบถ้วน สั่งพิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 2. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01-depa IP Voucher1-2561_final เป็นไฟล์ .pdf
 3. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
 • ไฟล์ RA-01-depa IP Voucher1-2561_final ในสกุล excel หรือ pdf
 • ไฟล์สแกนสี หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ และ RA-01-depa IP Voucher1-2561_final ที่มีการลงลายมือชื่อ
 • เอกสารแนบตาม ส่วนที่ 3 ใน RA-01-depa IP Voucher1-2561_final เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
 • QR Code ยืนยันการเป็นสมาชิก depa member วิธีสมัคร depa member
 • ไฟล์ powerpoint ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

 
โปรดส่งเอกสารมายังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๑๐๐ และส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการdepaipvoucher

 
*** สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการหากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๑๐๑ หรือ ๐๘๖ ๗๓๐ ๙๑๒๐