บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher
Please Select

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน


ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ประจำปีงบประมาณ 2563 | ดาวน์โหลด

 

Load More

1.1 กรณีการขอรับการช่วยเหลือ

คุณสมบัติ

เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

ขอบเขตการดำเนินการ

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

(1) ดำเนินงานรับสมัครพิจารณาข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามขอบเขตในข้อ 1.2 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อการจัดทำและยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

(2) ดำเนินการช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

(3) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่สำนักงานกำหนด


1.2 กรณีการขอรับการอุดหนุน

คุณสมบัติ

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

ขอบเขตการดำเนินการ

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

(1) ดำเนินการจัดทำและยื่นจดสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

(2) รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่สำนักงานกำหนด


ผู้มีสิทธิตามข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติ

  • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด 
  • กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีไป

  • กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน

และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากสำนักงานตามมาตรการต่างๆ ในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการนี้

  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสำนักงาน


Load More
เป้าหมาย:
จำนวน 10 คูปอง
วงเงินสนับสนุน:
มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)* ต่อรายของผู้รับการอุดหนุนสนับสนุน
หมายเหตุ:
* สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นโดยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นจดสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผลการสืบค้นและวิเคราะห์  ค่าจัดทำคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าดำเนินการยื่นคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าประกาศโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ค่าจัดทะเบียน เป็นต้น


พื้นที่ดำเนินงาน:
ทั่วประเทศ


รับสมัคร:
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563
พิจารณา:
วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2563
ประกาศผล:
ภายใน 31 ตุลาคม 2563


Load More
  1. เอกสารหนังสือนำส่ง | ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน | ดาวน์โหลด
  3. เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญา (DEPA-AC-03) | ดาวน์โหลด
  4. สมัครสมาชิก depa member ที่ http://member.depa.or.th/ (วิธีสมัคร depa member)
Load More

      1. จัดทำข้อมูลเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.1 หนังสือนำส่ง (63-06-Application-Form.docx)

          1.2 แบบฟอร์มใบสมัคร (63-RA-01-IP-Form-IP63.docx)

          1.3 เอกสารเพื่อประกอบการจัดทำสัญญา (63-AC-03.docx)

          1.4 เอกสารประกอบอื่นๆ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ภาคผนวก) เช่น

               - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 90 วัน)

               - สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

               - หนังสือมอบอำนาจที่ลงนาม

               - เลขที่บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

               - หรืออื่นๆ

      2. สแกนเอกสาร ข้อ 1 ทั้งหมด และจัดส่งมาทางอีเมล isp@depa.or.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. โดยระบุชื่อเรื่อง ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน (depa IP Voucher 63)


***กรุณาเซ็นชื่อกำกับ (บุคคลที่มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ) และประทับตราสัญลักษณ์ของบริษัท/หน่วยงาน ในเอกสารทุกแผ่น

*** สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการหากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ 08-3808-9878 (มาลียา), 08-6730-9120 (เมืองเพลง)

 

Load More