บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher
Please Select

มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  เป็นเงินให้เปล่า (Grant) เพื่อสนับสนุนการอุดหนุนสำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน

1.1 กรณีการขอรับการช่วยเหลือ

คุณสมบัติ

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติหรือเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

ขอบเขตการดำเนินการ

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

(1) ดำเนินงานรับสมัครพิจารณาข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานที่มีคุณสมบัติอ้างอิงตามขอบเขตในข้อ 1.2 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อการจัดทำและยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

(2) ดำเนินการช่วยเหลือหน่วยงานดังกล่าวที่ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

(3) ดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่สำนักงานกำหนด


1.2 กรณีการขอรับการอุดหนุน

คุณสมบัติ

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติเฉพาะ หรือบุคคลธรรมดา

ขอบเขตการดำเนินการ

ผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้อง

(1) ดำเนินการจัดทำและยื่นขอรับสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

(2) รายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการตามที่สำนักงานกำหนด


ผู้มีสิทธิตามข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติ

  • ต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานตามระเบียบที่สำนักงานกำหนด 
  • กรณีเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน และต้องยื่นบัญชีงบการเงินตามที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเป็นกรณีไป

  • กรณีเป็นองค์การเอกชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะต้องมีวัตถุประสงค์ โครงสร้างและกรรมการขององค์การที่ชัดเจน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจากสำนักงาน

และต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากสำนักงานตามมาตรการต่างๆ ในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันกับที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการนี้

  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการกับสำนักงาน


เป้าหมาย:
จำนวน 10 คูปอง
วงเงินสนับสนุน:
มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)* ต่อรายของผู้รับการอุดหนุนสนับสนุน
หมายเหตุ:
* สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นโดยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน มีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือยื่นขอรับสิทธิ์ในสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อรายของผู้รับการอุดหนุน โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย
(2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผลการสืบค้นและวิเคราะห์ ค่าจัดทำคำขอทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ค่าดำเนินการยื่นขอรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ค่าประกาศโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ค่าจัดทะเบียน เป็นต้น


พื้นที่ดำเนินงาน:
ทั่วประเทศ


รับสมัคร:
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567
พิจารณา:
วันที่ 6 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศผล:
ภายในเดือน มิถุนายน 2567


  1. ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับ Intellectual Property Voucher: : ดาวน์โหลด
  2. ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด


วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัคร เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code

  1. สแกน QR Code หรือ ค้นหา LINE Official @depathailand
  2. สมัครสมาชิกเป็น depa Member ยืนยันตัวตนผ่าน LINE
  3. กรอกข้อมูลขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ผ่านมาตรการ depa IP Voucher


*** สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการหากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต โทรศัพท์ 08-1610-3487 (ภัทรพร), 08-3808-9878 (มาลียา)