depa mini-Transformation Voucher

วันที่: 12/07/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

 

SMEs ดิจิทัลคูปอง (Batch#2)
ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท*
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของ SMEs ไทย
“depa ช่วย SMEs ไทย ประยุกต์ใช้ดิจิทัล”

 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์:
โครงการคูปองช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Mini Transformation Voucher) เป็นโครงการที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้จัดทำขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าจังหวัดชลบุรี สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการในการกระบวนการภายในของธุรกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างมีแบบแผน อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการ สามารถสร้างผลกระทบให้แก่ธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

ประเภทเทคโนโลยีที่สนับสนุน:
เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ Operational Backbone เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย, ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น หรือตามที่สำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควรและสอดคล้องกับวัตถุระสงค์ของโครงการ

 

จำนวนทุนสนับสนุนและหน่วยร่วมดำเนินการ:
2,200 ทุน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

พื้นที่ หน่วยร่วม จำนวนทุน
ภาคกลาง สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 400
ภาคเหนือ อยู่ในระหว่างการสรรหาหน่วยร่วมดำเนินงาน 200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 200
ภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดชลบุรี 

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย *

700

500

ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 200
* สำหรับธุรกิจเกษตร ในพื้นที่ EEC

 

ระยะเวลาโครงการ:

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

คุณสมบัติ SMEs กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-7100 โทรสาร : 0-2143-8059

สาขาขอนแก่น

เลขที่ 11 ชั้น 2 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0-4327-1700-3 โทรสาร : 0-4327-1704

สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 0-5324-7282 โทรสาร : 0-5324-7272

สาขาภูเก็ต

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 0-7637-9111 โทรสาร : 0-7637-9000

หน่วยร่วมดำเนินงาน

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

คุณประภาพร ติวเฮือง 99/30 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 086-710-5191

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

คุณสุจิตรา โทรศัพท์ : 081-083-7660

สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรม

ณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์ โทรศัพท์ : 081-696-9168

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

คุณวัสสาน์ สารพานิช โทรศัพท์ : 063-217-4949

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย โทรศัพท์ : 095-265-5436

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

คุณสุจิตรา โทรศัพท์ : 081-083-7660
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: