บริการ
TH
EN
TH
CN
SME Digital Coupon
Please Select

Load More

รายละเอียดการสมัครนิยาม SME

เงื่อนไขการสนับสนุน 

ผู้ประกอบการSME เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนในช่วงเวลา 25 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depamember 
 2. ผู้ประกอบการต้องมีการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ thaifightCOVID ที่ระบบ Zipevent (https://tinyurl.com/Thaifightcoviddepaxzipevent) 
 3. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
  • ใบสมัครขอรับการสนับสนุน depa mini Transformation Voucher 
  • สำเนาใบเสร็จการซื้อขายระบบ ที่อยู่ในช่วงวันที่ 25 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2563 
  • เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารจดจัดตั้งร้านที่ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ 
  • รูปภาพการใช้งานระบบ 
 4. การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้กับหน่วยงานร่วมดำเนินงานที่สำนักงานฯ ประกาศ
Load More

แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ

 1. CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)
 2. ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)
 3. ACC (ระบบบัญชี การเงิน)
 4. HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล)
 5. POS (ระบบขายหน้าร้าน)
 6. E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์)
 7. Logistic (ระบบขนส่ง)
 8. Smart Framing (ระบบบริหารจัดการฟาร์ม)


Digital Provider โครงการ depa Mini Transformation Voucher 2562

Load More