บริการ
TH
EN
TH
CN
SME Digital Coupon
Please Select

Load More

ขั้นตอนการขอรับทุน

นิยาม SME

เงื่อนไขการสนับสนุน 

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member 
 2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
  • สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
  • เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
  • เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
  • สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
  • ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด


ดาวน์โหลด

Load More


ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติเข้าแคมเปญทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดราชการ จะประกาศในวันทำการถัดไป


ดาวน์โหลดLoad More

แพ็กเกจและผู้ให้บริการดิจิทัลในโครงการ

 1. CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)
 2. ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)
 3. ACC (ระบบบัญชี การเงิน)
 4. HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล)
 5. Booking Engine (ระบบบริหารจัดการการจอง)
 6. IOT (อินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง)
 7. POS (ระบบขายหน้าร้าน)
 8. E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์)
 9. Logistic (ระบบขนส่ง)
 10. Digital Tourism Platform (แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว)
 11. Smart Farming (เทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรอัจฉริยะ)


 ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินค้าดิจิทัลผ่านระบบ e-catalog 

หมายเหตุ Digital Provider สามารถให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป


Load More
พื้นที่ให้บริการปี 64

ภาค

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดการติดต่อ

ทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่ทั่วประเทศ
ธุรกิจร้านค้าและบริการ

1000

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
(30 เม.ย. 64 - 31 ต.ค. 65)
คุณรสิตา เตชะวรวงศ์
โทร 082-6710149
e-mail: [email protected]
https://voucher.thaiprogrammer.org/
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ทั่วประเทศ
เกษตรกร

280

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(18 มิ.ย.64 – 18 มิ.ย.65)
นางสาวสจรัสศรี เกียงเอีย
โทร 02-345-1242
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ทั่วประเทศ
เกษตรกร

300

สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ (RSA)
(5 เม.ย.64 – 5 เม.ย.65)
นางสาวสกนธ์ทิพย์ นามสง่า
โทร 083-815-0087
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
เกษตรกร

100

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
(11 มิ.ย. 64 – 11 มิ.ย. 65)
นางกิ่งดาว กมลมาลี
โทร 035-555090
e-mail: [email protected]

โครงการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียง
เกษตรกร

100

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
(29 มิ.ย. 64 – 29 มิ.ย. 65)
นางสาวอรพรรณ  ยศยิ่งยง
โทร 084-0896216
e-mail: [email protected]

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี
เกษตรกร

200

สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
30 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2565
นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง
โทรศัพท์ : 092-690-9892
e-mail: [email protected]
สิงห์บุรี
เกษตรกร30สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม
25 ตุลาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2565
นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง
โทรศัพท์ : 092-690-9892
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการยกระดับเกษตรกรสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เกษตรกร

100

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
(1ก.ค. 64 - 1 ก.ค. 65)
นางสาวฐรรศพร ข้อยุ่น
โทร 043227832
e-mail: [email protected]

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
(depa mini Transformation Voucher) พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกษตรกร

100

สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(29 มิ.ย. 64- 29 มิ.ย. 65)
นางสาว นิลาวัณย์ มุ่งกั้นกลาง
โทร 0 4423 3000 ต่อ 1991, 1912
e-mail: [email protected]
นครราชสีมา
เกษตรกร50สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมานายธนวัฒน์ บุญมี
โทร 086-4651740
e-mail: [email protected] 
ร้อยเอ็ด
วิสาหกิจด้านการเกษตรและชุมชนปลอดภัย

50

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาวกณิศ เมืองวงษ์
โทร 081-2364993
e-mail: [email protected]
สุรินทร์
เกษตรกร

60

หอการค้าจังหวัดสุรินทร์
จุฑามาศ กิมาวะหา
โทร 093-3209299
e-mail: [email protected]
บุรีรัมย์
เกษตรกร

60

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
นวรัตน์ ตับกลาง
โทร 086-3131003, 044-617483
e-mail: [email protected]
ยโสธร
เกษตรกร

50

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ณิชชาพัณณ์  โสมณะวัฒน์
โทร 045-715233, 080-3792945
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ชายแดน 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล
เกษตรกร

200

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา
(21 พค 64 - 21 กพ 65)
นางสาวซูไฮนี  สะมะลอ
โทร 098-0764144
e-mail: [email protected]

ภาคใต้

กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารและธุรกิจต่อเนื่อง

400

หอการค้าจังหวัดกระบี่
(30 เมย 64 - 30 ก.ย. 65)
นางสาวศรีสุดา คลองรั้ว
โทร 090-1751677
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ตอนบน

กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารและธุรกิจต่อเนื่อง

100

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
(9 พ.ย.64 - 9 พ.ย.65)
นางจิตรา  ปานสีนุ่น
โทร: 0810837660
e-mail: [email protected]
นครศรีธรรมราช
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ เเละ ภาคการผลิต

30

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
5 พ.ย.64 - 5 พค.65)
นาง เกียรติกัญญา ไชยานุพงศ์
โทร: 089-8695396
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออก

จันทุบรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี
1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living
3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

100

หอการค้าจังหวัดตราด
(8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 65)
นางสาวเนติรักษ์ ช่วงเวฬุวรรณ
โทร: 092-3599656
e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนล่าง 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

เกษตรกร220

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
(12พ.ค. 64 - 12 ก.ย. 65)นายปรีชา สุพรรณ์
โทร 061- 2616655
e-mail: [email protected]
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง
2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living
3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

130

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
(21 ต.ค.64 - 21 ต.ค.65)
นางสาวนุจรี ลาชาวนา
โทร: 09 729 4048
e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนล่าง 2

นครสวรรค์ กำแพงเพชร

1.ธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง

2.ธุรกิจการค้า, บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living

3.ธุรกิจการผลิต (เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living)

100

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

(4 ต.ค.64 - 4 ต.ค.65)นางสาววัชรินทร์  อินทร์โพธิ์

โทร: 090-4543183

e-mail: [email protected]

ภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน
ธุรกิจการค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร
เกษตรกร

25

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
(29 ต.ค.64 - 29 มิ.ย. 65)
คุณนิภาวดี นิรัติศยวานิช
คุณอินทิรา ดุลยกาญจน์
โทร. 081-992-0417, 089-631-4085
e-mail: [email protected]

ภาคใต้ชายแดน

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล
เกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/
SME

25

สมาคมนักวิจัยชายแดนใต้
(13 สค 64 - 12 สค 65)
นายอดุลย์สมาน สุขแก้ว
โทร 0842661740
e-mail: [email protected]

ภาคอีสานตอนล่าง

อุบลราชธานี
ธุรกิจร้านค้าและบริการ,ธุรกิจท่องเที่ยว,ธุรกิจด้านการเกษตรและเกษตรกร

60

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

(15 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 65)

นาสาวคัทริยา  นามเจริญ

โทร 085-0288070

e-mail: [email protected]
พื้นที่ให้บริการปี 63

ภาค

จังหวัด (พื้นที่สนับสนุน)

ธุรกิจเป้าหมาย

จำนวน (ราย)

หน่วยงานร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดการติดต่อ

ภาคกลาง

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว

300

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(30 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค.64)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณวันวิสา แก้วกันทะ หรือ
คุณปฐมพร จิตสอาดกุล
โทร. 0-2345-1072
e-mail: [email protected]

300

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
(30 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย.64)
(สิทธิเต็มแล้ว)
คุณศศิวิมล ทองสุกดี
โทร. 096-756-4772
e-mail: [email protected]
https://voucher.thaiprogrammer.org/

ภาคเหนือ

เหนือตอนบน :เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปาง
ธุรกิจการค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร
เกษตรกร

170

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณนิภาวดี นิรัติศยวานิช
คุณอินทิรา ดุลยกาญจน์
โทร. 081-992-0417, 089-631-4085
e-mail: [email protected]
เหนือตอนล่าง : พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์

30

ภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี
ธุรกิจร้านค้าและบริการ ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจอาหารและเกษตรกร

460

หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
(22 มิ.ย. 63 - 28 ก.ย. 64)
คุณสรัลรัตน์ สัตย์ซื่อ
โทร. 089-831-4779
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

ภาคใต้

สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
ธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

250

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(15 ก.ค. 63 - 15 ธ.ค. 64)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณจักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
โทร. 084-198-5480
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
นครศรีธรรมราช
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

500

หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
(23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณธนัฏฐา คงทอง
โทร. 086-478-1737
e-mail: [email protected]mail.com
e-mail: [email protected]
กระบี่ ภูเก็ต
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจเกษตร

250

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณสิริพร สะใบนาง
โทร. 076-610-365
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected] 
สุราษฎ์ธานี พังงา ยะลา
ธุรกิจเกษตร

450

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดพังงา
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
(ปิดโครงการ)

คุณอัจฉรา ธรรมธร
โทร. 095-421-7773
e-mail: [email protected]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุบลราชธานี
ธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจการเกษตร
เกษตรกร

75

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
(23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 64)
(ปิดโครงการ)

นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์
ตำเเหน่ง:เลขาฯหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 086-648-9078
Email : [email protected]
e-mail: [email protected] 

อุดรธานี
ธุรกิจการค้าและบริการ
ธุรกิจ E-commerce
ธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจการเกษตร
เกษตรกร

50

(อุบล 25 อุดร 25)
สมาคมการค้าซอฟแวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA)
(14 ส.ค. 63 - 14 ส.ค. 64)
คุณสุวภัทร วิงชุน
โทร. 088-594-2493
e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected] 

75

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดอุดรธานี
(24 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64)
คุณพัชรียา พลับแก้ว
โทร. 08 1872 9997
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรทั่วประเทศ
ธุรกิจเกษตร /เกษตรกร(พืชไร่/พืชสวน/ปศุสัตว์)

100

สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(22 ก.ค. 63- 22 ก.ค. 64)
(สิทธิเต็มแล้ว)
คุณจรัสศรี เกียงเอีย
โทร. 02-3451242
e-mail: [email protected]

100

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(3 ก.ย. 2563-3 ก.ย. 2564)
(สิทธิเต็มแล้ว)

คุณสุณี บุญเทวี
โทร. 09-8264-0088
e-mail: [email protected]

400

สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี
(17 ก.ย. 63 - 17 มี.ค. 65)
(สิทธิเต็มแล้ว)

นางสาววจี ระโหฐาน
โทร 092-2719654
e-mail: [email protected]

ทั่วประเทศ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว

50

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
(17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 64)
คุณวิภากร สัตย์ซื่อ
โทร 089-7441588
e-mail: [email protected]


สถานที่ติดต่อในการสอบถามข้อมูล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่)

80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 0-2026-2333
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนบน

ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 0-7637-9111
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สาขาภาคใต้ตอนล่าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ห้องE206  ชั้น 2 15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel : 08-2258-8599
Email : [email protected]


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน

เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel : 0-5324-7282
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนล่าง

อาคารเอกาทศรถ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Tel : 08-6431-2165
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก สาขาภาคตะวันออก

ชั้น 1 อาคาร Visionarium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
Tel : 0-2026-2333 ต่อ 6402-6405
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนกลาง

อาคารแก่นนครออฟฟิศปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0-4327-1700-2
Email : [email protected]สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน สาขาภาคอีสานตอนล่าง

เลขที่ 555 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 08-2700-6205
Email : [email protected]

Load More

คำถามที่พบบ่อย


Q:
ระยะเวลารับสมัคร Digital Provider และการประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider ภายในกี่วัน
A:
รับสมัคร Digital Provider ทุกวันที่ 1-20 ของทุกเดือน และประกาศผลการขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider จะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.depa.or.th/th/register-landing/for-dpdtc-register ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดทางราชการ จะประกาศผลในวันทำการถัดไป


Q:
จะทราบผลการเข้าร่วมโครงการ depa Mini Transformation Voucher ได้อย่างไร และใช้ระยะเวลาในการอนุมัติกี่วัน
A:
สถานะผลการอนุมัติจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบ e-catalog เมนู ผลิตภัณฑ์ของฉัน โดยระบบจะแจ้งทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน หากติดวันหยุดทางราชการ จะแจ้งผลในวันทำการถัดไป


Q:
จะสามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลในโครงการได้อย่างไร
A:
รายชื่อแพ็กเกจผู้ให้บริการแบ่งตามกลุ่มธุรกิจการให้บริการ https://ecatalog.depa.or.th/


Q:
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
A:
ประมาณ 1.5 เดือน (หลังจากที่ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนส่งเอกสารครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด) โดยการขอรับการสนับสนุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยร่วมดำเนินการในแต่ละพื้นที่


Q:
ผู้ที่เคยได้สิทธิไปในปีที่ผ่านมา สามารถรับสิทธิในปีนี้ได้อีกหรือไม่
A:
สามารถรับสิทธิได้อีก แต่ต้องไม่ใช่สินค้าและบริการแบบเดิม เช่นปีที่แล้วรับสิทธิซื้อระบบPOS ปีนี้จะรับสิทธิซื้อ ระบบ POS อีกไม่ได้


Q:
มีการจำกัดโควตาการให้บริการในแต่ละพื้นที่หรือไม่
A:
จำกัดที่ไม่เกิน 20% ของในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ภาคเหนือ 200 ราย Digital Provider สามารถขายได้ไม่เกิน 40 Voucher


Q:
หากโควต้าเหลือ Digital Provider ที่ได้โควต้าเต็มแล้ว สามารถรับโควต้าเพิ่มได้อีกหรือไม่
A:
ไม่ได้


Q:
โครงการนี้ มีกำหนดระยะเวลากี่วัน
A1:
ปี 2563 ตรวจสอบระยะเวลาโครงการในแต่ละพื้นที่ได้ที่ depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)
A2:
ปี 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยร่วมดำเนินการในแต่ละพื้นที่


Q:
ตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้อย่างไร
A:
ตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)


Q:
ติดต่อสอบถามเรื่องการอัพโหลดโปรดักส์ในระบบ e-catalog ได้ที่ช่องทางไหน
A:
อีเมล์ [email protected] หรือ โทร 081 833 4915 depa Thailand - SME Digital Coupon (เมนู พื้นที่ให้บริการ)
Load More