หลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1”

วันที่: 07/05/2562 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

 

 
หลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 1(Chief of Digital Agro Business) เพื่อผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 • The First Digital Agro Business Program in Thailand
 • ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่มีความทันสมัยทุกมิติ เช่น Iot, Robot, AI, Drone, Cloud, AR & VR, Blockchain
 • ดูงาน Anuga 2019 : Worldwide Leading Trade Fair for Food and Beverages และ
  Smart Farm ณ เมืองโคโลญจน์ และนครแฟรงค์เฟิร์ต
 • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศกว่า 10 องค์กร
 • เข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 50 ท่าน
 • หลักสูตร 4 เดือน ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ถึง 16 พฤศจิกายน (26 วัน)

 

หลักสูตรนี้ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้มุ่งศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่มีความทันสมัยทุกมิติ เช่น IoT (Internet of Things) การใช้ระบบเครื่องรับรู้ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management) เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone), Cloud, AR & VR, Blockchain และการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ Digital Technologies ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นับว่านวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทีมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการบูรณาการความรู้จากวิทยา กรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ท่าน และประสบการณ์ที่ได้รับจากกรณีศึกษา การศึกษาดูงานถอดบทเรียนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

 
กำหนดการศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (พฤหัส-ศุกร์ และบางเสาร์) โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 130.5 ชั่วโมง (26 วัน) โดยวันที่มีการจัดอบรมได้แก่

 • เดือน กรกฎาคม       วันที่ 25, 26                                          
 • เดือน สิงหาคม         วันที่ 1, 2, 9, 16, 22, 23, 30       
 • เดือน กันยายน         วันที่ 5, 6, 12, 13, 20, 21, 27     
 • เดือน ตุลาคม           วันที่ 7-13 (ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี) และ 31        
 • เดือน พฤศจิกายน    วันที่ 8, 16                                

 
ศึกษาดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในประเทศ เช่น Huawei, Microsoft, True Digital Park, Google Academy, DTAC, TOT Academy, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด Digital Thailand Big Bang 2019 : ASEAN Connectivity, Bio Hub ASIA Eco Agro Industrial Park, Smart Farm และ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นต้น*
ศึกษาดูงาน ณ Frankfurt, Cologne ประเทศเยอรมนี เช่น งาน Anuga 2019: Worldwide Leading Trade fair for food and beverages, Smart Agriculture, Digital Technology เป็นต้น*
 
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯ พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯกำหนดการรับสมัคร
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 
รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ/หรือ จนกว่าจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกอบรมจะเต็มจำนวน โดยส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง มาที่อีเมล์ [email protected]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ

 • คุณวรฉัตร               089 203 0183
 • คุณชัยวัฒน์             083-116-6581
 • คุณสุดารัตน์            086-744-4155
 • คุณกษิดิ์เดช            095-665-5162

 
      ดาวน์โหลด

 1. ใบสมัคร(.docx) (.pdf)
 2. โครงการหลักสูตร (.pdf)
 3. Agro Business Brochure (.pdf)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: