บริการ
TH
EN
TH
CN
Chief of Digital Agro Business #3
Please Select


depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนหลังวิกฤติ covid-19


หลักสูตรด้านการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยในทุกมิติ อาทิ

 • IoT (Internet of Things)
 • การใช้ระบบเครื่องรับรู้
 • การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management)
 • เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot)
 • ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 • Cloud
 • AR & VR
 • Blockchain
 • Digital Marketing
 • การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • Digital Technologies
 • การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร
 • กัญชาทางการแพทย์
 • กัญชง..พิชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

 • ดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล


 • ทั้งนี้ นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการบูรณาการความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ท่าน และประสบการณ์จากกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

กำหนดการศึกษา    ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 – 28 พฤษภาคม 2565 โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 157.5 ชั่วโมงรวม 28 วัน


อบรมในประเทศ
จำนวน 49.5 ชั่วโมง
กรณีศึกษา
จำนวน 29.5 ชั่วโมง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการ
จำนวน 7.5 ชั่วโมง
กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน
จำนวน 3 ชั่วโมง
กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ
จำนวน 38 ชั่วโมง
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล
จำนวน 30 ชั่วโมง

(ศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งจะพิจารณาสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19)

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯ พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯกำหนดการรับสมัคร
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป


รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึง 30  พฤศจิกายน  2564 และ/หรือ จนกว่าจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกอบรมจะเต็มจำนวน

ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางมาที่อีเมล์ [email protected]


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ

คุณชัยวัฒน์
083-116-6581
คุณวรฉัตร
089-203-0183
คุณสุดารัตน์
086-744-4155
คุณกษิดิ์เดช
095-665-5162

ดาวน์โหลด

Load More