บริการ
TH
EN
TH
CN
Chief of Digital Agro Business #4
Please Selectdepa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับ

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 4 (Chief of Digital Agro Business: CDA#4)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ให้ก้าวทันโลก กับเนื้อหาที่เข้มข้นและทันสมัย
ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG)
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรด้านการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป BCG และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal เพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยในทุกมิติ อาทิ

 • (Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Climate Action and Carbon Credit
 • Digital Technologies
 • IoT (Internet of Things)
 • การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management)
 • เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot)
 • ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 • การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 • Cloud
 • AR & VR
 • Blockchain
 • Digital Marketing
 • การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร
 • กัญชาทางการแพทย์
 • กัญชง..พิชเศรษฐกิจใหม่ของไทย
 • ดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล


ทั้งนี้ นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการบูรณาการความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนกว่า 70 ท่าน และประสบการณ์จากกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป


กำหนดการศึกษา    ระหว่างเดือน 23 มิถุนายน 2566 – 30 กันยายน 2566 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์ และเสาร์) โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 160 ชั่วโมงรวม 28 วัน


อบรมในประเทศจำนวน 49.5 ชั่วโมง
กรณีศึกษาจำนวน 34 ชั่วโมง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการจำนวน 7.5 ชั่วโมง
กิจกรรมการนำเสนอโครงงานจำนวน 3 ชั่วโมง
กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศจำนวน 36 ชั่วโมง
กิจกรรมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศที่สำเร็จ ณ ประเทศอิสราเอลจำนวน 30 ชั่วโมง (7 วัน)


โดยวันที่มีการจัดอบรมได้แก่

เดือน มิถุนายนวันที่ 23, 24, 29-30 (ดูงานในประเทศ 2 วัน 1 คืน)
เดือน กรกฎาคมวันที่ 7, 8, 14, 15, 21, 22 และ 30-31 (ดูงานต่างประเทศ)
เดือน สิงหาคมวันที่ 1-5 (ดูงานต่างประเทศ) 11, 18, 19,  25 และ 26
เดือน กันยายนวันที่ 1, 2, 8, 9, 15 และ 30 (นำเสนอผลงาน)


**ทั้งนี้วันเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯ พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯกำหนดการรับสมัคร
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป


รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 60 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึง 31  พฤษภาคม  2566 และ/หรือ จนกว่าจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกอบรมจะเต็มจำนวน

ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางมาที่อีเมล์ [email protected]

* ค่าลงทะเบียนหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทต่อคน (รวม VAT 7%) รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ณ ประเทศอิสราเอล


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ

คุณชัยวัฒน์
083-116-6581
คุณวิศิษฏ์
087-914-8300
คุณกษิดิ์เดช
095-665-5162

ดาวน์โหลด

Load More