บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร
Please Select
Load More

การศึกษาดูงานในประเทศ เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business - CDA) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับ ก่อนนำคณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้เดินทางสู่โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ภญ.สุพร อิงอุดมมนุกูล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การศึกษาดูงานในต่างประเทศระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี - ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมทีมงาน นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business) หรือ CDA รุ่นที่ 1 เข้าชมงาน ANUGA 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก

โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้สัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก เพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านการเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมรับทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 7,400 รายจาก 100 ประเทศทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสมัยใหม่แก่ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนนำมาพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป

Load More