บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร
Please Select

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เล็งเห็นถึงความสำคัญบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อภาคการเกษตรและธุรกิจการเกษตร ที่จะช่วยยกระดับฐานะและเพิ่มผลการผลิตให้กับประเทศ อย่างไรก็ตามประเทศไทยแม้จะเป็นฐานการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญของโลก แต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำ ทำให้เกษตรกรยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ซึ่งอาจจะสวนทางกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย ที่มีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย

ภาพผู้บรรยายในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร


นวัตกรรมเกษตรจะเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตการเกษตร และจะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่มีความทันสมัยและครอบคลุมทุกมิติ เช่น IoT (Internet of Things) การใช้ระบบเครื่องรับรู้ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)  การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone), Cloud, AR & VR และ Blockchain การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ Digital Technologies ต่างๆ รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและว่าเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จริง นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกต่อไป

     เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองค์กร และกำลังคนในมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และสามารถนำองค์ความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและองค์กร  depa จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศชาติ ได้มีองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ที่ทันสมัย นอกจากผู้ได้รับการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นโอกาสในการสร่างเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

ภาพถ่ายรวมผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

เนื่องจากภาคเกษตรเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย มีมูลค่าถึงร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากนี้ยังมีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย อย่างก็ตามประเทศไทยแม้จะเป็นฐานการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่มีความสำคัญของโลก

หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจดิจิทัลเกษตร” รุ่นที่ 1 ได้ทำการเปิดหลักสูตรเมื่อเดือน กรกฎาคม 2562 และหลักสูตรได้มีการสิ้นสุดลงเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562โดยมีระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้นมากกว่า 130 ชั่วโมง

Load More

ทำเนียบผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 depa CDA#1 นางสาวเกศ อัศวทองกุล กรรมการบริหาร-ผู้ช่วยการเงิน บริษัท เวิลด์ เฟอรท จำกัด นายคณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท เลิศสถิตย์ จำกัด นางสาวจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย นางสาวเจน กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีนสไปร์ จำกัด นายเฉลิม โดดนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย นายชูเกษ อุ่นจิตติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเอสโกลบอล จำกัด นางณพิชญา เทพรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด นางสาวณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการบริหาร บริษัท โอ๊คลิน ประเทศไทย จำกัด นายดนัย ปฐมวาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ กรรมการ บริษัท ซอมิเต้ จำกัด นายดุสิต พิทยาธิคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

ทำเนียบผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 depa CDA#1 นายทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิพาวเวอร์ เทค จำกัด นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงทองสหฟาร์ม จำกัด นายธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลอากาศตรี นพดล วีรยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม นางสาวนริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด นางสาวบังอร เกียรติธนากร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายประวิทย์ ธงชัยระวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรียะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ทำเนียบผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 depa CDA#1 นางสาวเพชรลดา อยู่สุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นายไพศาล หงส์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายมงคล ยศสุนทร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานขาย บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด นายยุพธัช ยิบอินซอย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายรัฐพล เลาหวิศิษฎ์ กรรมการบริษัท บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการบริษัท บริษัท 304 อินดิสเตรียล ปาร์ค จำกัด นางสาววรนัดดา อนาวิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ชีวภาพกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวัลลภ อนันต์พูลทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโสโลจิสติกส์ ธุรกิจสินค้าเกษตร บริษัท เอสชีจี โลจิสติกสน์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด นายวิรัช วาณิชธนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร นายวิศิษฎ์ เตชาวัฒนากูล บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์ จำกัด)

ทำเนียบผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 depa CDA#1 นายศาสตรา สิทธิสาร กรรมการบริหาร บริษัท แอ็ดเลอร์ จำกัด นายศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายสุดดี ลิ่มวิไลกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คูโบต้า ลิ้มเจี๊ยบฮง จำกัด นายสมชาย กองกลม รองผู้อำนวยการฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย นางสาวสุธารัตน์ เพิ่มทรัพย์ กรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด นายสุนทร ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เชอร์วิส จำกัด นางสาวหทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโศกมอเตอร์ จำกัด นายอภิจิต เจริญเวชชการ ประธานผู้บริหาร บริษัท ดีไลท์พลัส จำกัด นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด นายอาทิตย์ มนัสจินดาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบลสกาย คอนเนคชั่น จำกัด

Load More

การศึกษาดูงานในประเทศ 

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business - CDA) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business - CDA) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีผู้เข้าอบรมได้เดินทางสู่โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ภญ.สุพร อิงอุดมมนุกูล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1
ผู้เข้าอบรมได้เดินทางสู่โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ภญ.สุพร อิงอุดมมนุกูล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1


เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business - CDA) รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับ ก่อนนำคณะผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้เดินทางสู่โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี ภญ.สุพร อิงอุดมมนุกูล ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลิตยาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย” สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การศึกษาดูงานในต่างประเทศ

ภาพรวมผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี
ภาพรวมผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนีภาพรวมผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี
ภาพรวมผู้เข้าร่วมหลักสูตรระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี


ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562, เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี - ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมทีมงาน นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business) หรือ CDA รุ่นที่ 1 เข้าชมงาน ANUGA 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก

โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้สัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก เพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านการเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมรับทราบแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวทีสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพจากผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 7,400 รายจาก 100 ประเทศทั่วโลก

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสมัยใหม่แก่ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนนำมาพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป

Load More