บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครหน่วยงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนักในอุตสาหกรรมดิจิทัล
03 ม.ค. 2020
9
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท
27 ธ.ค. 2019
14
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
27 ธ.ค. 2019
11
ข่าวประกาศ
กฎบัตรคณะอนุกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการควบคุมและตรวจสอบ พ.ศ. 2562
13 ธ.ค. 2019
ข่าวประกาศ
ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 พ.ย. 2019
ข่าวประกาศ
รับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
18 พ.ย. 2019
1
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้มีผลงานเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister's Digital Award 2019
16 ต.ค. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในระยะการก่อตั้งธุรกิจ
11 ต.ค. 2019
ข่าวประกาศ
การขยายระยะเวลาประกาศผลการรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายตลาดของธุรกิจอุตสากรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพัฒนาเพิ่มทักษความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน depa MOOC และได้รับ Certificate
10 ก.ย. 2019
ข่าวประกาศ
การรับสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือการอุดหนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสากรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
10 ก.ย. 2019