บริการ
TH
EN
TH
CN

สื่อประชาสัมพันธ์

Click to enjoy our news, activities, blogs
Please Select
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563
08 มิ.ย. 2020
26
ข่าวประกาศ
รายชื่อผู้เสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการ depa Digital Startup Fund (ตามประกาศรับสมัครครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๓)
29 พ.ค. 2020
122
ข่าวประกาศ
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการดำเนินคดีกฎหมายกับบุคคลใดที่กระทำให้สำนักงานเกิดความเสียหาย
21 พ.ค. 2020
16
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท โครงการ Smart Community เพื่อการขับเคลื่อน Smart City พื้นที่จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2
15 พ.ค. 2020
47
ข่าวประกาศ
ขยายเวลาการรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
14 พ.ค. 2020
64
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท พื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
14 พ.ค. 2020
19
ข่าวประกาศ
การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีแลนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พ.ค. 2020
53
ข่าวกิจกรรม
“ดีป้า” ประกาศ 21 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ผ่านด่านแรก รับการส่งเสริม depa Digital Startup Fund รอบสาขาและจังหวัดเป้าหมาย
07 พ.ค. 2020
56
ข่าวประกาศ
การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุก ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
07 พ.ค. 2020
44
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อหลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับการรับรองตามมาตรการช่วยเหลือ หรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
07 พ.ค. 2020
19
ข่าวประกาศ
นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการพื้นที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
29 เม.ย. 2020
18
ข่าวประกาศ
การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดจิิทัล (Digital Startup) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 เม.ย. 2020
89