บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้ารุกหนัก ดันเต็มสูบ “Songkhla Smart City”

13 มิถุนายน 2562, ศาลากลางจังหวัดสงขลา- นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำทีมงานเข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อยในการขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการผลักดันให้เกิด “Songkhla Smart City” โดยจังหวัดสงขลา มุ่งเน้นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด คือ สงขลาเมืองน่าอยู่ ควบคู่ความสุขของประชาชน

ทั้งนี้ สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การสร้างสงขลาให้เมืองแห่งความสุข พร้อมทั้งเร่งสร้างภาพจำของเมืองสู่ระดับนานาชาติเพื่อมุ่งเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย อ.เมืองสงขลา และ อ.หาดใหญ่ เน้นการพัฒนาตามบริบทของเมือง วางแนวทางการขับเคลื่อนลักษณะเมืองอัจฉริยะใน 3 ด้าน คือ

  1. การพัฒนาด้าน Smart Economy พัฒนาเมืองมีการเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจที่มีความคล่องตัวและนำนวัตกรรมมาต่อยอด ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

  2. ด้าน Smart Mobility เพื่อการบริการระบบขนส่งสาธารณะที่มีความสะดวกสบาย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัย

  3. ด้าน Smart Environment เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเมือง การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำท่วม บูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาของเมืองอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดตื่นตัวและความตระหนักในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งนี้ ดีป้าได้ร่วมวางแผนดำเนินการกับจังหวัดสงขลา โดยเริ่ม จากการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Tag: #depa #digitalthailand #smartcity #southernthailand #songkhla