บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ดัน "มุกดาหาร" สู่เมืองอัจฉริยะ เน้นพัฒนาการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนอีสาน

13 มิถุนายน 2562, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคอีสานตอนกลาง โดย นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ด้านเมืองอัจฉริยะ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อบรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้มีความมั่นคง ปลอดภัย กินดี มีสุข

ภายหลังมีการปรับเปลี่ยนให้มียุทธศาสตร์ด้านเมืองอัจฉริยะเป็นการเฉพาะเพิ่มขึ้นจะเกิดผลดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหลากหลายประการ อาทิ การใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดที่จะมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางการทำงาน การเอาจริงเอาจังของจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนและสนองนโยบายของรัฐบาล

ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผิดชอบในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการจราจรและขนส่งตะเข็บชายแดนภาคอีสาน (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) เพื่อให้เกิด City Data Platform ด้านการจราจรและขนส่ง เชื่อมโยงข้อมูลใน 3 จังหวัด เกิดศูนย์บริหารจัดการ IOC ขึ้นในพื้นที่ และเกิด Application เพื่อจัดคิวรถเข้า-ออกในพื้นที่เป้าหมายเชื่อมประเทศลาว และเวียดนาม

Tag: #depa #smartcity #mukdahan