บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” เหนือบน ชู 38 ชุมชนต้นแบบ เดินหน้าโครงการเชียงรายเมืองเกษตรอัจฉริยะ

5 กุมภาพันธ์ 2563, ศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และนายปรัชญา โกมณี เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เข้าการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลักดันโครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท ภายใต้โครงการ Smart Community เพื่อการขับเคลื่อน Smart city พื้นที่จังหวัดเชียงรายของสำนักงานฯ

ทางดีป้า ได้รายงานผลการดำเนินงานประกาศรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ และกลไกการสนับสนุนจากทางสำนักงานฯ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) โดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สนใจและยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีจำนวน 38 วิสาหกิจชุมชน จาก 11 อำเภอ จึงรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงได้ขอมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสอดรับกับโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย ได้ทำการยื่นข้อเสนอ เพื่อรับการพิจารณาโครงการ ให้กับทางคณะกรรมการของจังหวัดได้พิจารณาเบื้องต้น ถึงกระบวนการนำนวัตกรรมด้านการเกษตรดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ อาทิ ระบบ IoT, การใช้ Smart Drone, การบริหารจัดการ Smart Farm, ระบบจัดการโรงเรือน, ระบบบริหารจัดการผลผลิตและบัญชีควบคุมต้นทุน โดยผ่านการพัฒนาโครงการร่วมกับ Digital Providers และ Digital Startup ในพื้นที่