บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” เหนือบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเชียงราย ให้คำปรึกษาโครงการ Smart Community

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563, จังหวัดเชียงราย – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน และทีมงานสาขาภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้คำปรึกษาการพัฒนาข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาโครงการผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในชุมชนภายใต้โครงการ Smart Community เพื่อการขับเคลื่อน Smart City พื้นที่จังหวัดเชียงรายของสำนักงานฯ

ซึ่งเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนเพื่อลดต้นทุน , เพิ่มรายได้ สร้างโอกาส โดยเป็นการบูรณาการดำเนินงานทำงานระหว่างดีป้า ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองเกษตรอัจฉริยะในอนาคต ตามเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย

โดยภายใต้โครงการดังกล่าววิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย ได้ทำการยื่นข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณาโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่สนใจและยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 38 วิสาหกิจชุมชน จาก 11 อำเภอ อาทิ อำเภอเมืองเชียงราย, แม่สาย, แม่จัน, แม่สรวย, เทิง เป็นต้น ซึ่งทางดีป้า สาขาภาคเหนือตอนบนได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นของทางจังหวัดเชียงราย และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสนับสนุนจากทางดีป้าต่อไป