บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า” ใต้บน เร่งสร้างเมืองตรังให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

7 กุมภาพันธ์ 2563, ศาลากลางจังหวัดตรัง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนบน โดยนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทีมงาน ร่วมกับจังหวัดตรัง และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมหารือ เพื่อความพร้อมของพื้นที่ในการขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เมืองอัจฉริยะ (Trang Smart City) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ ได้เสนอหลักเกณฑ์ หลักการ แนวทางการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกกรณีตัวอย่างแผนงาน และโครงการของเมืองที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะ และเมืองที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เช่น ภูเก็ต, กระบี่, นครศรีธรรมราช, ขอนแก่น, เชียงใหม่ เป็นต้น ต่อที่ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปในทิศทางเดียวกัน

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความความเห็นในการกำหนดพื้นที่ เป้าหมาย แนวทางการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริการระบบเมืองอัจฉริยะ พร้อมการบริหารข้อมูลของเมือง ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งเบื้องต้น แนวทางการพัฒนาจะมุ่งเน้นไปในทางการท่องเที่ยว การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว ทางทีมงานจะนำไปพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะของจังหวัดตรัง เพื่อขอรับการพิจารณาการประกาศเขตเมืองอัจฉริยะต่อไป โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุม โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ทั้งในเชิงบุคลากร ข้อมูล เพื่อให้แผนงานที่เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์ เป็นไปตามบริบทของจังหวัด และที่สำคัญ คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน