บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" ชวนนักพัฒนา Smart City เข้าเเข่งขันโครงการ Thailand Smart City Week 2020 Hackathon

Thailand Smart City Week 2020 Hackathon

โครงการนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบของ Virtual ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยจะต้องรวมกลุ่มกันมา 3 - 6 คน เข้ามาช่วยกันคิดค้น Solution และสร้างนวัตกรรม ภายใต้สโลแกน REAL solutions for REAL people in the REAL smart cities ซึ่งผู้ชนะจะได้เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสในการรับคำปรึกษาจาก Mentors และโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสานต่อโครงการให้เกิดขึ้นจริง ๆ ในภายหลัง โดยโครงการจะมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

วันที่ 9 ตุลาคม (Open house) - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ทำความรู้จักกับทีมอื่น ๆ รับข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นก่อนวัน Hack day และฟังรายละเอียดกฎกติกาต่าง ๆ ของกิจกรรมนี้

วันที่ 16 - 18 ตุลาคม (Hack day) - ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าร่วมWorkshop และปรึกษากับ Mentors ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ และการ Hack Idea เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุดออกมา โดยในวันที่ 18 ตุลาคม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะนำเสนอผลงานที่สถานที่จัดงาน (ในกรุงเทพฯ) หรือจะนำเสนอผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 22 ตุลาคม (Award day) - ทีมที่ชนะสามารถมารับรางวัลที่สถานที่จัดงานได้ หากทีมใดไม่สะดวกสามารถรับรางวัลผ่านระบบออนไลน์ได้ และทีมงานจะส่งมอบรางวัลให้ในภายหลัง

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งเป็นวัน Open house อย่างน้อย 2 คน
 2. ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม ซึ่งเป็นวัน Hack day
 3. หากทีมใดมีผู้เข้าร่วมมาไม่ครบตามกติกา ทีมนั้นจะถูกหัก 2 คะแนนต่อวัน
 4. จะไม่หักคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

รายละเอียดของโจทย์ (Track) ภายใต้หัวข้อ Smart City โดย depa มีดังนี้

1. Smart Environment - นวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ

2. Smart Living - นวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่ช่วยอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยให้ปลอดภัยและมีความสุขโดยยึดหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) 3. Smart People - นวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่มุ่งพัฒนาทักษะและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. Smart Governance - นวัตกรรมสำหรับเมืองที่มุ่งพัฒนาระบบข้อมูล (Big Data) และระบบบริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชนชนที่จะสามารถใช้นวัตกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

5. Smart Economy - นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

6. Smart Mobility - นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจราจรและการขนส่ง โดยเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมโยงของระบบขนส่งและสัญจรต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. Smart Energy - นวัตกรรมที่สามารถบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก

กำหนดการกิจกรรม Thailand Smart City Week 2020 Hackathon

วันที่ 9 ตุลาคม 2020 (Open house)

09:00 - 09:30 MC กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่งาน Thailand Smart City Hackathon: Open House

09:30 - 09:50 อธิบายรายละเอียดและกฎกติกาต่าง ๆ ของกิจกรรม Hackathon

09:50 - 10:50 กิจกรรม Ice Breaking

10:50 - 11:00 พักเบรค

11:00 - 12:00 Talk “Thailand Smart City: Understanding The Challenges And Opportunities”

12:00 - 13:00 พักทานอาหารกลางวัน

13:00 - 15:30 Workshop: Design Thinking

15:30 - 17:30 Workshop: Business Model Blueprint

17:30 - 18:00 สรุปกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 16 ตุลาคม 2020

13:15 - 13:30 MC กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่งาน Thailand Smart City Hackathon: Day 1

13:30 - 13:45 เปิดงาน Hackathon

13:45 - 14:30 Ice breaking + แนะนำรายละเอียดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

15:00 - 17:30 Workshop: UX Design

17:30 - 20:00 Hack Time

• เปิดจอง Mentor สำหรับวันถัดไป (16:00 - 18:00)

วันที่ 17 ตุลาคม 2020

09:00 - 09:15 MC กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่งาน Thailand Smart City Hackathon: Day 2

09:15 - 10:00 กิจกรรม Boost Up Game

10:00 -12:00 Workshop: Pitching Techniques

13:30 - 16:00 Mentoring Sessions (ทีมละ 25 นาที)

16:00 - 16:30 พักเบรค

16:30 - 18:00 Mentoring Session (ทีมละ 25 นาที)

18.00 - 20.00 Hack Time

วันที่ 18 ตุลาคม 2020

09:00 - 09:30 MC กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่งาน Thailand Smart City Hackathon: Day 3

09:30 - 12:00 Hack Time

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 13:30 เตรียมการ Pitching

13:30 - 14:30 นำเสนอผลงาน ช่วงที่ 1 (5 นาที pitching + 3 นาที Q&A)

14:30 - 14:40 พักเบรค

14:40 - 15:40 นำเสนอผลงาน ช่วงที่ 2 (5 นาที pitching + 3 นาที Q&A)

15:40 - 16:00 รวบรวมคะแนน (พักเบรค)

16:00 - 16:30 ประกาศรางวัลผู้ชนะ (LIVE)

หมายเหตุ: กำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจกรรม

เงื่อนไขการรับสมัครและผู้สมัคร

 1. มีสมาชิกทีม 3-6 คน

 2. ไม่จำกัดสัญชาติ

 3. ผู้สมัครมีรายชื่ออยู่ในทีมได้ 1 ทีมเท่านั้น

 4. สามารถเลือกการนำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 6. นวัตกรรมที่นำเสนอต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือถูกประยุกต์จากนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 7. ทีมที่เข้าแข่งขันต้องนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบ Prototype ในวันสุดท้ายของกิจกรรม Hackathon

ทีมงานจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจากคำตอบในใบสมัคร โดยทีมงานอาจมีการโทรไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมหากเห็นสมควร

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน

 1. จะต้องมีปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เข้มข้น และแปลกใหม่ 30 คะแนน

 2. นวัตกรรมดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงการตลาด มีการแข่งขันในตลาด ตลอดจนการวางแผนธุรกิจและการดีไซน์ UX (User Experience) 40 คะแนน

 3. การปฏิบัติงานของแต่ละทีมจะต้องมีความยืดหยุ่นและการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ 10 คะแนน

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

 1. รางวัลที่ชนะเลิศ 1 รางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร