รู้จัก depa
บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" จับมือ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าปั้นนักรบไซเบอร์

14 ธันวาคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) และทีมงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers

โดย ดร.กษิติธร ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า ดีป้า มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร อันนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง และปลอดภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการฯ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน โดยในช่วงเช้าวันนี้ วิทยากรจากหน่วยงานพันธมิตร ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ Information Security Domains, Risk Management, Access Control, Security Architecture, Software Development Security และในช่วงบ่าย ดร.ชาลี ได้ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่าง Case Study ที่เกิดจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ