บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า" จับมือ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินหน้าปั้นนักรบไซเบอร์

14 ธันวาคม 2563, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) และทีมงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers

โดย ดร.กษิติธร ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่า ดีป้า มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จึงได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร อันนำไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง และปลอดภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงการฯ มีระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน โดยในช่วงเช้าวันนี้ วิทยากรจากหน่วยงานพันธมิตร ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ Information Security Domains, Risk Management, Access Control, Security Architecture, Software Development Security และในช่วงบ่าย ดร.ชาลี ได้ร่วมสร้างความตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกตัวอย่าง Case Study ที่เกิดจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ