บริการ
TH
EN
TH
CN

“ดีป้า-ปทุมธานี” ขับเคลื่อนปทุมธานี สู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจดิจิทัล

4 สิงหาคม 2564, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เดินหน้าหารือการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดปทุมธานี นำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานฯ สาขาภาคกลาง ร่วมหารือเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดปทุมธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต. ล้ำ ปลูกเพชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเข้าร่วม

ผลการหารือเบื้องต้น ที่ประชุมฯ มีความเห็นร่วมกันในการสนับสนุนการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดปทุมธานี ในการเป็น “เมืองน่าอยู่” ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากร และผู้ประกอบวิชาชีพในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล (Upskill & Reskill) เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลและรองรับการพัฒนาจังหวัดหลังสถานการณ์โควิด 19 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมต้นแบบด้านนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล เช่น Smart City และ City Data Platform

โดยดีป้า จะนำประเด็นการหารือไปประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปทุมธานี ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป