บริการ
TH
EN
TH
CN

"ดีป้า กลาง " บุกถิ่น วีรชนคนกล้าเมืองสิงห์ เตรียม MOU ขับเคลื่อนสู่เมืองอัจฉริยะ

13 สิงหาคม 2564, ระบบออนไลน์ - นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมกับ นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และเจ้าหน้าที่สาขาภาคกลาง เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรีสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีประเด็นความร่วมมือดังนี้

  1. การจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสิงห์บุรีอย่างยั่งยืน
  2. การพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะในระดับพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี 3.การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคธุรกิจ
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล

สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว เพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ระหว่างดีป้ากับจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทางด้าน Smart Economy เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อไป