บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ดันจันทบุรี ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตทุเรียนคุณภาพ ป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP

16 ธันวาคม 2564, จังหวัดจันทบุรี - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นางสาวจารุวรรณ เจตเกษกิจ ผู้จัดการสาขาภาคตะวันออก, ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทีมงาน และ บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด ดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย หนึ่งในผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ depa เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหา ผลิตทุเรียนคุณภาพ ป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP (Good Agricultural Practices) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ทุเรียนเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี โดยขณะนี้กำลังประสบปัญหาการโดนสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP ซึ่งส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและเศรษฐกิจของจังหวัด ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหลอกลวงผู้ซื้อหรือผู้บริโภค และทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด จึงต้องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการทำงานเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

depa กล่าวแนะนำ แอปพลิเคชัน Kasettrack พัฒนาโดย บริษัท วีเดฟซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางเลือกที่สามารถช่วยเกษตรกรในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP และช่วยวางแผนค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการสวนทุเรียน โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนช่วยเชื่อมโยงตลาดกับแหล่งผลิต ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่าย เหมาะกับเกษตรกรทุกช่วงวัย

จังหวัดจันทบุรี ยินดีที่จะร่วมมือกับ depa โดยลำดับแรกจะนำร่องจับมือกับภาคเอกชน คือ สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่(MAFTA) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ ผลิตทุเรียนคุณภาพ ป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล (mini Transformation Voucher) โดยเกษตรกรสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการส่งเสริมดังกล่าว ทำให้ทางจังหวัดได้ต้นแบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในกิจกรรมเพาะปลูกทุเรียน อาทิ จำนวนแปลงปลูก แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และผลผลิตทุเรียนคุณภาพแบบเรียลไทม์ สามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด