บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ลงพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช จับมือรัฐ-เอกชน เร่งขับเคลื่อนเมืองอัจฉริย

10 พฤศจิกายน 2565, จังหวัดนครศรีธรรมราช – นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาตใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นางสาวจันทร์จิรา สรงชล ยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ รัตนไชย และ นางพัชรธนนันท์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างเมืองกับประชาชนผ่านระบบศูนย์ดำรงธรรมออนไลน์ ด้วยรูปแบบของการพัฒนา Application on Line Official Account เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการติดต่อกับศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐด้านการสื่อสารกับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า 300 คน

นอกจากนี้ นายประชา ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพ อีกทั้งพร้อมขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการขับเคลื่อนเมืองมาประยุกต์ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงการเปิดประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของระบบบริหารจัดการเมือง และเกิดการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน เช่น ภาคท่องเที่ยว ภาคเศษฐกิจ และภาคสังคม อีกทั้งมีการยกตัวโครงการ City Data Platform ในส่วนของเมืองและท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐเละภาคเอกชน มีการนำเทคโนโลยีติดตามตัวนักท่องเที่ยว ทั้งขาเข้า-ขาออก ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการถอดบทเรียนในครั้งนี้สามารถนำมาเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดตามบริบทของเมืองนั้น ๆ จากนั้น นายประชา พร้อมด้วย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เพื่อดูวิธีการจัดการการศึกษาในยุค 4.0 โดยมุ่งสร้างความพร้อมการจัดการการศึกษายุคใหม่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีการนำเทคโนโลยีในโลกอนาคต อาทิ Metaverse และการนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาใช้ในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง นำมาสู่การสร้างบทเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และการสร้างสรรค์ ออกแบบได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้นักเรียนและโรงเรียนสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

จากนี้ depa สาขาภาคใต้ตอนบนจะรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมและศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาสรุปและหาแนวทางการดำเนินงานต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนา “นครศรีธรรมราช เมืองอัจฉริยะ” (Nakhon Si ThammaratSmart City) ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนต่อไป