บริการ
TH
EN
TH
CN

depa และ เมืองพริบพรี พิจารณาผลักดัน (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.เพชรบุรี เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

วันที่ 14 มีนาคม 2566, ระบบออนไลน์ - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และทีมงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 20 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม

ภาพ บรรยากาศการประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มเติมในการขับเคลื่อนตามประเด็นการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน

ภาพ ผู้จัดการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ดีป้า

ขณะที่ ดร.อภิชาติบุตร ได้หารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในอนาคต เพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกลุ่มธุรกิจ ชุมชน เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในลำดับถัดไป

ภาพ บรรยากาศการประชุมผ่านระบบออนไลน์

ด้าน นางวันเพ็ญ ระบุว่า ร่างแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเพชรบุรีที่ depa นำเสนอนั้น การดำเนินการหลังจากนี้จะมอบหมายให้สำนักงานจังหวัด และ depa ร่วมปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก่อนผลักดันเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมกันนี้ได้ยืนยันความพร้อมถึงการพัฒนาจังหวัดในการขอรับตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะต่อไป