บริการ
TH
EN
TH
CN

depa ตะวันออก ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ EEC

21 มีนาคม 2566, จังหวัดระยอง - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายขจรเกรียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ดร.อภิชาติบุตร ได้แนะนำบทบาทและภารกิจของ depa ด้านการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลของเมือง (City Data Platform) และกลไกการบริหารจัดการที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งรายได้จากบริการที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองอัจฉริยะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI สูงสุดถึง 13 ปี พร้อมทั้งยกตัวอย่างกิจกรรมและโครงการที่ depa ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ด้านนายธวัชชัย ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรผู้นำส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 (Digital CEO6) กับ depa ซึ่งเป็นโครงการที่ดีได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ให้เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน ต่อไป

ภาพ บรรยากาศการประชุม

ภาพ บรรยากาศการประชุม