บริการ
TH
EN
TH
CN
depa ร่วมผลักดัน Soft Power ไทยผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไก Soft Power”

depa ร่วมผลักดัน Soft Power ไทยผ่านเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไก Soft Power”

1 กันยายน 2566, กรุงเทพมหานคร – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไก Soft Power” ในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไกของ Soft Power” พร้อมด้วยผู้ร่วมเสวนาอีก 3 ท่าน ได้แก่ คุณเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณพงศ์สิริ เหตระกูล ผู้บริหาร Time Out Bangkok, NYLON Thailand Festival Director, Awakening Bangkok และ Siam Music Fest ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

นายจุลนภ ศานติพงศ์ ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด

โดย นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงจุดประสงค์ของสัมมนาในครั้งนี้ว่า Soft Power ของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ประเทศนั้นมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม มรดก หรือความเป็นไทย ซึ่งการนำวัฒนธรรมเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการใช้ Soft Power ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

บรรยากาศภายในกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมเสวนา นายจุลนภ กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานฯ ในการส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยว่า depa ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่า 42,000 ล้านบาท โดยในปีนี้ depa ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเป็นหลักโดยดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มจากการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม ยกระดับผู้ประกอบการ รวมถึงขยายโอกาสในการเติบโตและโอกาสทางการตลาดผ่านการร่วมลงทุน นอกจากนี้ยังกล่าวถึง “World Expo 2020” ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการซึ่งประสบความสำเร็จของ depa ในการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศ (Country Branding) ผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมและสื่อดิจิทัลคอนเทนต์โดยฝีมือคนไทย ปัจจุบัน depa ยังคงมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเอกชน ควบคู่กับการประสานงานเครือข่ายของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดโลก

บรรยากาศในการบรรยาย

อีกทั้งยังมีการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อออกแบบนโยบาย “การสร้าง Ecosystem ที่เหมาะสมต่อการนำ Soft Power มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ” โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ร่วมออกแบบนโยบายผ่านเครื่องมือ Policy Canvas ซึ่งผลที่ได้รับจากการ Workshop จะนำไปวิเคราะห์ Gap Analysis ประกอบการจัดทำนโยบายเพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป