บริการ
TH
EN
TH
CN

depa สาขาภาคเหนือตอนบน เดินหน้าผลักดันจังหวัดน่านเป็นเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โดยนายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน เดินทางเข้าพบนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน และได้เดินทางเข้าพบนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อแนะนำภารกิจและบริการด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ และนำเสนอโครงการผลักดัน "Smart City น่านเมืองอัจฉริยะ" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเมืองอัจฉริยะให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างความเจริญสู่ภูมิภาค โดยมีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมกัน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดน่าน ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดน่าน สำนักงานสถิติจังหวัดน่านและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน จากการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครั้งนี้ ท่านได้มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดน่าน ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดน่าน และให้เพิ่มสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดน่าน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมประชุมหารือครั้งนี้ ยินดีที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน