บริการ
TH
EN
TH
CN

เรียนเชิญเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5

คณะรัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)" รุ่นที่ 5 (Advance Master of Management Program, AMM) การจัดการศึกษากำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 กรกฎาคม 2563 เฉพาะวันพุธ เวลา 13.00-18.00 น. รวม 108 ชั่วโมง ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถสมัครทาง online คลิกไปที่ http://gspa.nida.or.th หรือ E-mail: amm.gspa.nida@gmail.com

รายละเอียด