บริการ
TH
EN
TH
CN

depa เร่งปรับงบส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคสาธารณสุขสู้ภัย COVID-19 ด้วยดิจิทัล

ประกาศการการรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

เอกสารสำคัญ

  1. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ (ดาวน์โหลด)
  2. แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน (DEPA-RA-01-T) (ดาวน์โหลด)

วิธีการสมัคร

  • ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อม เอกสารการสมัคร (ฉบับจริง) ทางไปรษณีย์ โดยมีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ เรียนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่อยู่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ ซอยลาดพร้าว 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 และส่งสำเนาเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ depafund@depa.or.th และ dcd@depa.or.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

อีเมล: dcd@depa.or.th

นางสาวชณิกา อรัณยกานนท์ 090 989 5696

นายณัฐพล ตันติวงศ์ไชยชาญ 089 242 9405

นายบุญทวี ดวงนิราช 082 427 4455

นางสาวอรวรรณ อินทร์จันทร์ 086 277 5473