บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 Chief of Digital Agro Business

เป็นหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศชาติ ได้มีองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆที่ทันสมัย พัฒนาเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาช่วยในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและ เพิ่มคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้การตลาดนำการผลิต รวมทั้งสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติโดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ในมิติต่างๆ เช่น IoT, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Drone, Big Data Management, Blockchain เป็นต้น ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำเนินงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ระยะเวลา 12 เดือน