บริการ
TH
EN
TH
CN

DELL EMC ร่วม ผอ. depa แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Smart Citie ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลสำหรับเมืองแห่งอนาคต

หลังจากที่บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของเมืองไทย DELL EMC ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา วันนี้ 2 ตุลาคม บริษัท DELL EMC ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพลิกโฉมการการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล หรือ ดิจิทัลทรานซฟอร์เมชั่น จึงได้เชิญ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง Thailand Smart Cities ในงาน Connected Digital Cities: Connecting the Dots and Driving Digital Transformation for Our Cities of the Future ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโลตัส ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิร์ลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบดิจิทัลสำหรับเมืองแห่งอนาคต

ผอ.ณัฐพล ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ภารกิจของ depa ด้านต่างๆ ตาม พ.ร.บ. การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การส่งสริมสนับสนุนผ่าน depa Funds การจัดสร้างสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนากำลังคน การส่งเสริม Digital Startup การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมดิจิทัล ฯลฯ

สำหรับการปฏิรูปและปรับปรุงการดำเนินงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้รัฐบาลรวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมกันสร้างเมืองที่มั่นคง เสริมด้วยนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนสำหรับคนทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง สร้างความสุขให้กับทุกคนได้อย่างถ้วนหน้า รวมไปถึงการดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย การจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี