บริการ
TH
EN
TH
CN

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ร่วมดำเนินการในการเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และจากการเปิดตัว “Smart City Thailand Takeoff” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะ พร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ดีป้า ในฐานะเลขานุการร่วม ในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วย บทบาทหน้าที่การผลักดันเมืองอัจฉริยะของดีป้า ทางดีป้าได้เตรียมการจัดการประชุม ASEAN Smart Cities Network 2019 มีการเชิญนายกเทศมนตรี จาก 26 เมือง จาก 10 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนมาแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละแห่ง