บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการลดต้นทุนกระบวนการผลิดและกระบวนการภายในธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พื้นที่เป้าหมาย

คุณสมบัติ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา

กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าและบริการด้าน Smart Living

ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 18 พฤศจิกายน - วันที่ 25 ธันวาคม 2563

การพิจารณาแบ่งเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย

รอบที่ 1 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 4 – 25 ธันวาคม 2563

ประกาศผลการพิจารณา: ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ: กรณีที่มีโครงการผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานฯ ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ สำนักงานฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ ๒ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามา ซึ่งจะนำไปพิจารณาในรอบการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการของสำนักงานฯ ในคราวถัดไป

รายละเอียดประกาศสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

  1. เอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ)
  2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-T)
  3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Form Concept Idea)
  4. ส่งข้อเสนอโครงการ และติดต่อสำนักงานสาขา (รายละเอียดพื้นที่รับข้อเสนอโครงการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

Email : [email protected]

โทร : 081 833 4915