บริการ
TH
EN
TH
CN

โครงการ Farm Feed: แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปัน

แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น และแพลตฟอร์การแบ่งปันเครื่องจักรกลด้านการเกษตร (Uberization) จะเป็นแนวทางที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันได้ สร้างความเข้มแข็งด้านรายได้ที่มีความยั่งยืนให้กับเกษตรกรทั้งระบบ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลด้านการเกษตรนี้ไปวิเคราะห์และต่อยอดเพื่อการวางแผนการผลิตทางการเกษตรได้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (startup) ให้สรรค์สร้างนวัตกรรมและโอกาสในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0

ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท อินฟิวส์ จํากัด ระยะเวลา 12 เดือน