บริการ
TH
EN
TH
CN

FinzPok: ช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์สำหรับผลผลิตทางการเกษตร

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อการค้าสุกรจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ช่วยในการบริหารจัดการฟาร์มสุกร สามารถซื้อขายสุกรและกำหนดราคาที่เป็นธรรมสะท้อนต้นทุนและสภาวะตลาด ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ดำเนินงานร่วมกับ โดยบริษัท บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ระยะเวลา 12 เดือน